Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

67

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ó ÔÖ × ÒØ × Û Ø × Ð ØØÐ Ø Ò Ð Ñ Ò ÖÝ × ÔÓ×× Ð º Á Ð Ú Ø × Ö ×ÙÐØ Ò Ø ÜØ ÕÙ Ø « Ö ÒØ Ø Ò ×ÓÑ Ó Ø Ü ÐÐ ÒØ ×ÓÙÖ × ØÓ Ð ÖÒ ÓÙØ Ñ ÖÖÓÖ ×ÝÑÑ ØÖݸ Ò Ø ×ØÙ ÒØ Û Ó Û × × ØÓ ÔÙÖ×Ù Ö Ö Ò Ø ×Ù Ø × ×ØÖÓÒ ÐÝ ÙÖ ØÓ ÓÒ×ÙÐØ ÑÓÖ Ú Ò Ø ÜØ׸ ×Ô ÐÐÝ ½ Ò Ø Ú ÖÝ Ø ÓÖÓÙ Ø ÖÖ Ò Ø × ÓÒ º Ï Û ÐÐ Ò Û Ø ×ÓÑ Ó Ø Ð ×× Ð Ö ×ÙÐØ× ÓÙØ Ð ¹ Ù Ñ Ò ¹ ÓР׸ ÔÖ ¹ Ø Ò Ø ÕÙ ÒØÙÑ Ö Ó Ñ ÖÖÓÖ ×ÝÑÑ ØÖݺ Ì ÑÓ×Ø ÙÒ Ñ Ò¹ Ø Ð Ö ×ÙÐظ ÙÒ ÖÐÝ Ò ×× ÒØ ÐÐÝ Ú ÖÝ ÙÖØ Ö ÑÔÓÖØ ÒØ Ò Ø Ø ÓÖÝ Ó Ð ¹ Ù Ñ Ò ÓР׸ × Ø Ó ÓÑÓÐÓÚ¹Ì Ò¹ÌÓ ÓÖÓÚÙÒÓ ×ØÖÙ Ø Ò ×× Ø ¹ ÓÖ Ñ¸ Û Ø ÐÐ× Ù× Ø Ø Ð ¹ Ù Ñ Ò ÓÐ × ×ÑÓÓØ ´ÙÒÓ ×ØÖÙ Ø µ Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ ×Ô º Ï Û ÐÐ Ú Ò ×× ÒØ ÐÐÝ ÓÑÔÐ Ø ÔÖÓÓ Ó Ø × Ö ×ÙÐغ ÇÙØ Ó Ø Ó ÓÑÓÐÓÚ¹Ì Ò¹ÌÓ ÓÖÓÚ Ø ÓÖ Ñ ÓÑ × Ø ÑÔÓÖØ ÒØ Ö ×ÙÐØ× Ó Ï Ð×ÓÒ ÓÒ Ø ×ØÖÙ ØÙÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÒÚ Ö Ò Ó Ø Ã Ð Ö ÓÒ Ó Ð ¹ Ù Ø Ö ÓÐ × Ø × Û ÐÐ Ú Ò Ö Ö ØÖ ØÑ Òغ Ï Û ÐÐ Ò Ø Ð ×× Ð × Ù×× ÓÒ Û Ø Ö ×ÙÖÚ Ý Ó Ø ÒÓÖÑÓÙ× Ö Ò Ó Ü ÑÔÐ × Ó Ð ¹ Ù Ø Ö ÓÐ × ÙÖÖ ÒØÐÝ ÒÓÛÒº ÁÒ Ø Ø Ö Ò ÓÙÖØ ÔØ Ö׸ Û Û ÐÐ Ò Ø ×ØÙ Ý Ó Ø ØÛÓ ×ØÖÙ ¹ ØÙÖ × ÕÙ Ø Ý Ñ ÖÖÓÖ ×ÝÑÑ ØÖݺ ÈÙØ Ò Ú ÖÝ ÖÙ Û Ý¸ Ñ ÖÖÓÖ ×Ýѹ Ñ ØÖÝ × ÓÒ ØÙÖ Ø Ø Ø Ö Ü ×Ø Ñ ÖÖÓÖ Ô Ö× Ó Ð ¹ Ù Ñ Ò ÓР׸ º º Ð ¹ Ù Ñ Ò ÓÐ × Ò Û Ú ÖØ Ò Ö Ð Ø ÓÒ× Ôº Ì × Ö Ð Ø ÓÒ× Ô Ø × ÕÙ Ø Ø Ó ÛÓÖ ØÓ Ú Ò ÛÖ Ø ÓÛÒ¸ Ò Û Û ÐÐ ¹ Ò ØÓÛ Ö × Ø × ÓÖ Û Ð º Ì × × Ø Ø Ø Ö Ö ÖØ Ò ÑÓ ÙÐ ×Ô ×¸ Ø Ã Ð Ö Ò ÓÑÔÐ Ü ÑÓ ÙÐ ×Ô × Ó ¸ Û ÖÓÙ ÐÝ ÔÙظ Ú Ñ Ò ÓÐ Û Ó× ÔÓ ÒØ× Ö ÔÖ × ÒØ Ã Ð Ö ×ØÖÙ ØÙÖ × Ò ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ × ÓÒ ¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ Ä Ø³× ÒÓØ Ø × Ý Åà ´ µ Ò Å ÑÔÐÜ´ µº Ò¸ ÕÙ Ø ÖÓÙ Ðݸ Û × ÓÙÐ Ø Ò Ó Ò × Ò Ñ ÖÖÓÖ Ô Ö Ø Ö × Ò ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ ØÛ Ò Åà ´ µ Ò Å ÑÔÐÜ´ µ Û ÒØ ¬ × Ö¹ Ø Ò ÙÒ Ø ÓÒ× Û Ò ¬Ò ÓÒ Ø ØÛÓ ÑÓ ÙÐ ×Ô ×º Ì ÙÒ Ø ÓÒ× ÓÒ Ø Ã Ð Ö ÑÓ ÙÐ ×Ô Ö ÙÒ Ø ÓÒ× Û ÒÚÓÐÚ ÓÒ ÔØ× ×Ù × Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö Ø ÓÒ Ð ÙÖÚ × ÓÒ ¸ Û Ð Ø ÙÒ Ø ÓÒ× ÓÒ ÓÑÔÐ Ü ÑÓ ÙÐ Ö Ø Ò × Û ¸ Ò Ø ÓÖݸ Û Ò Ð ÙÐ Ø Ò ×ØÖ Ø ÓÖÛ Ö Ñ ÒÒ Öº Ì Ù× Ø Ð ÙÐ Ø ÓÒ ÓÒ ÓÑÔÐ Ü ÑÓ ÙÐ Ó × ÓÙÐ Ý Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÙØ Ö Ø ÓÒ Ð ÙÖÚ × ÓÒ º Ì × Ö Ø × × Û Û ÐÐ Ú ÐÓÔ Ò º ÔØ Ö Ø Ö Û ÐÐ ÚÓØ ØÓ Ø ×ØÖÙ ØÙ...
View Full Document

This document was uploaded on 09/28/2013.

Ask a homework question - tutors are online