{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

93

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Å Â Â Â Å Â Å Â Â ½ º¿ ÖÓÑÓÚ¹Ï ØØ Ò ÒÚ Ö ÒØ× Ò Ø ´½ ½µ Ù Û ÓÙÔÐ Ò Ò ÐÐÝ Û Ò ¬Ò ÖÓÑÓÚ¹Ï ØØ Ò ÒÚ Ö ÒØ× ÓÖ Ð ¹ Ù Ø Ö ÓР׺ ËÙÔÔÓ× ½ ¾ ¿ ¾ ¾´ µº Ï ¬Ò Ø ÖÓÑÓÚ¹Ï ØØ Ò ÒÚ Ö ÒØ ´ ½ ¾ ¿µ ´ ½ µ´ ¾ µ´ ¿ µ ´ Ƚµ È Ä´¾µ Ì × × Ø Ó º Ì Ö Ö ÐÓØ× Ó ÓØ Ö ÖÓÑÓÚ¹Ï ØØ Ò ÒÚ Ö ÒØ× Ò ÑÓÖ Ò Ö Ð × ØÙ Ø ÓÒ׸ Ò ÓÒ × ÓÙÐ Ò Ø Ø Ò Ó Ø ÓÚ ÒÙÑ Ö × ÓÐÐÓÛ׺ Á Ø Ö ÒØ Ö Ð Ð ×× × Ò ½ ¾ ¿ Ö ÓÙÖ Ñ Ò× ÓÒ Ð ×Ù Ñ Ò ÓÐ × Ò ¸ Û Ö ÈÓ Ò Ö Ù Ð ØÓ Ø Ð ×× × ½ ¾ Ò ¿ Ö ×Ô Ø Ú Ðݸ Ø Ò ÒØÙ Ø Ú ÐÝ Û Ò Ø Ò Ó Ø × ÒÙÑ Ö × ¾ ´ Ƚµ ´¼µ ¾ ½ ´½µ ¾ ¾ ´½µ ¾ ¿ À Å ¨ Ù Å Â Ù Ù Â Ù ¾ Ç ÓÙÖ× ¸ Ø ¬Ö×Ø ¬Ò Ø ÓÒ Ó ×Ò³Ø Ö ÕÙ Ö Ø ØÓ ÒØ Ö Ð Ð ×× ×º Ï ÒÓÛ ÔÙØ ÐÐ Ø ÖÓÑÓÚ¹Ï ØØ Ò ÒÚ Ö ÒØ× ÓÖ « Ö ÒØ Ò ÓÒ Ò Ö¹ Ø Ò × Ö ×º Ï Ò ¬Ò ÕÙ ÒØÙÑ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ø Ù×Ù Ð ÒØ Ö× Ø ÓÒ Ù ÓÖÑ ÓÒ ¾´ µ ÓÖÑ ÐÐÝ Ý À ½ ¾ ½¡ ¿ ¾¡ ½¡ ¿ ¾¡ ¿ · ¨ ¾À¾ ´ · ¼ µ ¨ ¾À¾ ´ ¼ µ ´ ½ ¾ ¿ ´ ½ ¾ ¿ µ ½ Õ Ñ Ñ½ µ½ Õ Õ À Ö Ø ÓØ Ö ÔÖ × ÒØ× Ø Ù×Ù Ð ÙÔ ÔÖÓ Ù Ø ÓÒ ¾´ µ¸ ÙØ Û Ú ØÓ Ñ × Ò× Ó Ø Ö Ñ Ò Ö Ó Ø × ÜÔÖ ×× ÓÒº ÓÖ ÒÝ × Ñ ÖÓÙÔ Ë ¸ ¬Ò Ø ÓÖÑ Ð × Ñ ÖÓÙÔ Ö Ò Û Ø Ó Æ ÒØ× Ò Ö Ò ØÓ À Ê Ê ÌÓ ÑÙÐØ ÔÐݸ Û ÔÙØ ¼ ½ ¾Ë ½Õ ½ Õ Ë ¾ Õ Ê ¾Ë ½¼ ¼ ½ ¡ ½Õ ¾ ¾Ë ½ ½ ¾Ë¢Ë ¾Ë ´ ½ ¾µ ½· ¾ ½ ¾ Õ ÁÒ ÓÖ Ö ÓÖ Ø × ØÓ Ñ × Ò× ¸ Ë ÑÙ×Ø × Ø × Ý Ø ¬Ò Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ ÔÖÓÔ ÖØݸ º º ÓÖ ¾ Ë ¸ Ø Ö ÓÒÐÝ Ü ×Ø× ¬Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó ½ Ò ¾ Ò Ë ÛØ º ½· ¾ Ï ¬Ò Ø ÒØ Ö Ð ÅÓÖ × Ñ ÖÓÙÔ ´µ ¾ ¾´ µ ¼ ÓÖ ÐÐ ¾ Ã Ì × × ×× ÒØ ÐÐÝ Ø Ù Ð ÓÒ ØÓ Ã ÒØ Ö× Ø Û Ø Ø ÒØ Ö Ð Ð ØØ Ó µ¸Ø ÓÙ Ø Ð ØØ Ö ÖÓÙÔ Ñ Ø Ú ×ÓÑ ØÓÖ× ÓÒ Û ÓÒØÖ ÙØ × ¾´ ØÓ Ø ÖÓÙÔº ÁØ × Ø ×¬ × Ø ¬Ò Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ ÔÖÓÔ ÖØݸ Ò ÙÖØ ÖÑÓÖ ¸ ÒÝ Ð ×× ¾ ¾ ´ µ Ö ÔÖ × ÒØ Ý ÒÝ ÓÐÓÑÓÖÔ ÙÖÚ Û Ø×Ó Ú Ö ÑÙ×Ø Ò ´ µº ËÓ Û Ò Ø Ò Ó ½ ¾ ¿ × Ò Ò Ð Ñ ÒØ Ó ´µ Ì Ö × ÒÓØ Ö¸ ÑÓÖ ÓÒ Ö Ø Û Ý Û Ò Ø Ò Ó Ø × Ù ÓÖÑ× µ × ØÓÖ× ÓÒ Ö º ËÙÔÔÓ× Û Ú Ó× Ò Ö Ñ Ò ÓÖ ¸ º º ¾´ ¾ ×× ½ µº Ì ×¾ ÞÚ × ÓÓÖ Ò Ø × ½ Ò ÓÒ Ò ¾ à ÓÖ È ´ ¸ º Ï Ò Ø Ò ÛÖ Ø Ã ¦ ´ µ¸ Û Ö ¸ ÓÖ É ´ ½ ¾ ¿µ ½ É ½ ¾ ¿ ½¡ ¾¡ ¿· Æ À À À Æ ÕÆ À À Å Þ Õ Þ Õ Õ ¨ ¼ ¾À¾ ´ µ Õ Õ ¿ ËÒ ¾Ã ¸ ¼¸ ×Ó Û Ò Ø Ò Ó Ø × × Ð Ú Ò Ò Ø ÓÖÑ Ð ÔÓÛ Ö × Ö ×ÖÒ ½ ØÓ Ø Ò Ó Ø × ÙÒ Ø ÓÒ Ò º ÙØ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online