Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

94

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Û ÛÓÙÐ Ð×Ó Ð ÓÒ Åà ¦ ´ µº Ï Ò³Ø ÕÙ Ø Ó Ø × Ù× Û ÓÒ³Ø ÒÓÛ Ø × ÔÓÛ Ö × Ö × × ÒÓÒ¹Þ ÖÓ Ö Ù× Ó ÓÒÚ Ö Ò ´ Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÙÒ×ÓÐÚ ÕÙ ×Ø ÓÒ¸ Ò Øµº Æ Ú ÖØ Ð ×׸ Û × ÓÙÐ Ø Ò Ó Ø × Ù ÓÖÑ × Ö ÐÐÝ Ò Ù ÓÖÑ ¬Ò ÓÒ Ø Ø Ò ÒØ ×Ô ¾´ µ Ø ÔÓ ÒØ Ó Åà ¦ ´ µº ÌÓ ×ÙÑÑ Ö Þ ¸ Û Ø Û Ú ×¸ ÑÓ ÙÐÓ Ø × ÓÒÚ Ö Ò ××Ù ¬Ò Ø ÓÒ ½ º Ú Ò Ö Ñ Ò Ó Ð ¹ Ù Ø Ö ÓÐ Û Ø ¾ ´ µ ØÓÖ× ÓÒ¹ Ö ¸ Ø ´½ ½µ¹ Ù Û ÓÙÔÐ Ò Ó × Ø Ù ÓÖÑ ÓÒ Ø Ø Ò ÒØ ÙÒ Ð ØÓ Åà ¦ ´ µ ¬Ò × ÓÐÐÓÛ׺ Ú Ò ÔÓ ÒØ Ò Åà ¦ ´ µ Û Ø ÓÓÖ Ò Ø ´ ½ Òµ Ø Ø Ò ÒØ ×Ô ØÓ Åà ¦ ´ µ Ø × ÒÓÒ ÐÐÝ ×ÓÑÓÖÔ ØÓ ¾´ µº Ï ¬Ò Ø ´½ ½µ¹ Ù Û ÓÙÔÐ Ò Ó ½ ¾ ¿ ¾ ¾´ µ Ý Õ Õ À ¦ Õ À Õ Õ Õ À À ½ ¾ ¿ ½¡ ¾¡ ¿ · ¨ ¼ ¾À¾ ´ µ ´ ½ ¾ ¿ É µ½ É Õ Õ Ç ÓÙÖ× ¸ Û ÓÒ³Ø ÒÓÛ Û Ø Ö ÓÖ ÒÓØ Ø × × Ö × ÓÒÚ Ö ×¸ ×Ó Ø × ÓÙÐ ÔÖÓÔ ÖÐÝ Ö Ö × ×ÓÑ Ø Ò Û Ñ × × Ò× ÓÒÐÝ Ò ÓÖÑ Ð Ò ¹ ÓÙÖ ÓÓ Ó ÓÙÒ ÖÝ ÔÓ ÒØ Ó Åà ¦ ´ µ ÙØ Û × ÐÐ ÒÓÖ Ø × Ø ¹ Ò Ð Øݺ Ì Ó Ð Ó Ñ ÖÖÓÖ ×ÝÑÑ ØÖÝ Û ÐÐ ØÓ ¬Ò × Ñ Ð Ö ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÒ Ø ÓÑÔÐ Ü ÑÓ ÙÐ Ó Ø Ñ ÖÖÓÖ¸ Ò Ñ Ø Ø × Ø ÙÔº ½º ÜÖ ×× ÜÖ × Ø Ø Ø ÒØ Ö Ð ÅÓÖ × Ñ ÖÓÙÔ × Ø ×¬ × Ø ¬Ò Ø Ô ÖØ ¹ Ø ÓÒ ÔÖÓÔ ÖØݺ Ü Ö × Ë ÓÛ Ø Ø × ¹ ÓÐÓÑÓÖÔ ÙÖÚ ¸ Ò × ×ÝÑÔÐ Ø ÓÖÑ ÓÒ ÓÑÔ Ø ÊÐ Û£ Ø ¸ Ø Ò Ø Ö Ó ´ µ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø Ò Ù Ñ ØÖ ÓÒ × ¦ º ÜÖ × ÄØ È¿ ÒÓÒ¹× Ò ÙÐ Ö Ù ×ÙÖ º ÇÒ Û Ý ØÓ Ð Ù¹ Ð Ø Ø ÒÙÑ Ö Ó Ð Ò × ÓÒØ Ò Ò × × ÓÐÐÓÛ׺ Ä Ø Ö´¾ µ ÒÓØ Ø Ö ××Ñ ÒÒ Ò Ó ØÛÓ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ×Ù ×Ô × Ó ÓÙÖ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÓÑÔÐ Ü Ú ØÓÖ ×Ô ¿ Ø × Ô Ö Ñ ØÖ Þ × Ð Ò × Ò È¿º Ì Ö × Ò Ò Ò ÓÖÖ ×ÔÓÒ¹ Ò È ¢ Ö´¾ µ ¬Ò Ý ´µ¾ Ä½Ø ½ È¿ Ò ¾ Ö´¾ µ Ø ÔÖÓ Ø ÓÒ׺ ÆÓØ ¾ × È ¹ ÙÒ Ð º Ù ¦   ٦ Ù Á Á Ô Á Ô Á ÜÐ Ü Ð Ô £ ´ µ Ë ÓÛ Ø Ø Ö Ò ÓÙÖ Ú ØÓÖ ÙÒ Ð ÓÒ Ö´¾ µº ¾£ ½ ÇÈ ´¿µ × À ÒØ Ù× ¾ ¸ ÁÁÁ Ì ÓÖ Ñ ¿½¾º½½º ´ µ Ë ÓÛ Ø£ Ø ¾ ´È ÇÈ ´¿µµ × × Ø ÓÒ ×Ù Ø Ø ¼ × Ø ×ÙÖ¹ ¸ Ø Ò ½ ¬Ò × × Ø ÓÒ Ó £ÇÈ ´¾µ Ø Ø Ú Ò × × ÐÓÒ ¬ Ö Ó ¾ ½ Ò ÓÒÐÝ £ ÓÒØ Ò× Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ð Ò º Ë ÓÛ Ø Ø Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò × Ø ÓÒ ¾£ ½ Ó Ú Ò × × ÐÓÒ Ø × Ø ¾ Ö´¾ µ ´ µ Ë Ò Ñ Ö´¾ µ ¸ Ò Ö Ð × Ø ÓÒ Ó × ÜÔ Ø ØÓ Ú Ò × ÓÒ Þ ÖÓ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ú Ö ØÝ Û Ø Ö ´ µº Ë ÓÛ ´ µ ¾ º À ÒØ Í× Ø ÖÓØ Ò ¹Ê Ñ ÒÒ¹ÊÓ Ø ÓÖ Ñ¸ × ¾ ¸ ÔÔ Ò Ü...
View Full Document

This document was uploaded on 09/28/2013.

Ask a homework question - tutors are online