{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

96

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ð Ö Ñ Ò ÓР׸ Ë Ò ÓÒÒ Ø Ñ Ò ÓÐ º Ì ¬Ö×Ø ØÙÖ × × Ò¸ £ º ÓÖÑ ÐÐÝ ×Ô Ò Ò ´ ½ ´ µ µº ÀÓÛ Ú Ö¸ × Ø × ××Ó Ø ØÓ Ø ÔÖ × £ Ò × ÑÓÖ ×ØÖÙ ØÙÖ Ø × Ò Ø ÐÓ Ð ×Ý×Ø Ñº £ Ï Ø × ÐÓ Ð ×Ý×Ø Ñ Ê ÐÐ Ø Ø ÓÒ×Ø ÒØ × ××Ó Ø ØÓ ÖÓÙÔ ÓÒ ØÓÔÓÐÓ Ð ×Ô ×Ø × ÛØ ´µ × ÓÒØ ÒÙÓÙ× Û Ö × ÒÝ ÓÔ Ò ×Ù × Ø Ó Ò × Ú Ò Ø × Ö Ø ØÓÔÓÐÓ Ýº Ì Ù׸ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ × ÓÒÒ Ø ¸ Ø Ò ´ µ º ÐÓ Ð ×Ý×Ø Ñ Û Ø Ó Æ ÒØ ÖÓÙÔ × × ÓÒ ÓÖ Û ÔÓ ÒØ ¾ × Ò ÓÔ Ò Ò ÓÙÖ ÓÓ Û Ø Í ×ÓÑÓÖÔ ØÓ Ø ÓÒ×Ø ÒØ × ××Ó Ø ØÓ ÓÒ º ËÙ × × Ð×Ó ÐÐ ÐÓ ÐÐÝ ÓÒ×Ø ÒØ × º ÔÔÐÝ Ò Ì ÓÖ Ñ ¸ Û ÒÓØ Ø Ø ÓÖ Ò Ö ØÖ ÖÝ Ñ ÐÝ Ó ÓÑÔ Ø ÓÑÔÐ Ü ÒÑ Ò ÓÐ × Ë¸ Ò £ × Ø Ò ÐÓ Ð ×Ý×Ø Ñ Û Ø Ó Æ ÒØ ÖÓÙÔ ´ µ¸ Û Ö × ÒÝ ½¬ Ö Ó º ÁÒ ¸ Ë× ÓÒÒ Ø ÓÒØÖ Ø Ð ÓÔ Ò ×ÙÒ × Ø¸ Ø Ò ´ µ ¢ ¸ Ò Ø Ò Ò´ ½´ Ò µ µ Ò´ µº Ì Ù× ´ £ µ Í × Ù×Ø Ø ÓÒ×Ø ÒØ × Û Ø ÖÓÙÔ ´ µº ÁØ × ÑÔÓÖØ ÒØ ØÓ Ô Ò Ñ Ò Ø Ø Ò £ × ÒÓØ Ú ØÓÖ ÙÒ Ð ¸ Ú Ò Ø ÓÙ Ø × ¬ Ö × Û Ö Ö ÓÑÔÐ Ü Ú ØÓÖ ×Ô ×º Ì × × Ø « Ö Ò ØÛ Ò Ø ÓÒ×Ø ÒØ × ¸ × Ý¸ ÓÒ ÓÒÒ Ø ×Ô Ë Û Ó× ×Ô Ó ÐÓ Ö Ð × Ø ÓÒ× × Ù×Ø Ö ¸ Ò Ø × Ó ÓÐÓÑÓÖÔ ÙÒ Ø ÓÒ× Û Ø Ú ÐÙ × Ò Û Ó× ×Ô Ó ÐÓ Ð × Ø ÓÒ× × Ø ×Ô Ó ÐÐ ¹ØÙÔÐ × Ó ÓÐÓÑÓÖÔ ÙÒ Ø ÓÒ× ÓÒ Ë º ÁÒ Ø¸ Ø Ö × ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÛ Ò ÐÓ Ð ×Ý×Ø Ñ× Û Ø Ó Æ ÒØ× Ò Ö Ò Ô Ö× ´ Öµ¸ Û Ö × Ö Ò ÓÐÓÑÓÖÔ Ú ØÓÖ ÙÒ Ð Ò ÓÑÔ Ø Ð Û Ø Ø ÓÐÓÑÓÖÔ ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÒ Ö × ­ Ø ÓÒÒ Ø ÓÒ ÓÒ º Ú Ò ÐÓ Ð ×Ý×Ø Ñ Ò Ë ¸ × Ø ª ÇË º ÄÓ ÐÐݸ ÓÒ ÓÒØÖ Ø Ð Ö ÓÒ ÓÔ Ò × Ø Ø × × Ø « Ø Ó Ö ÔÐ Ò Ø ÓÒ×Ø ÒØ × ÛØ Ø ØÖ Ú Ð Ö Ò ÓÐÓÑÓÖÔ Ú ØÓÖ ÙÒ Ð ÓÒ º ¬Ò ÓÒÒ Ø ÓÒ Ö ÓÒ × ÓÐÐÓÛ׺ Á ÐÓ ÐÐÝ ½ Ò ÓÖÑ × × Ó × Ø ÓÒ× ÓÖ ¸ ÒÝ × Ø ÓÒ Ó Ò ÛÖ ØØ Ò × È ¸ Û Ö Ø Ö ÓÐÓÑÓÖÔ ÙÒ Ø ÓÒ׺ Ì Ò Û ÔÙØ Ö È ª º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ Ø Ú Ö Ñ ¬ Ð Ó ­ Ø × Ø ÓÒ× × Ò Ö ¼º ÓÒÚ Ö× Ðݸ Ú Ò ´ Öµ Û Ø Ö ­ Ø ÓÐÓÑÓÖÔ ÓÒÒ Ø ÓÒ¸ ÓÒ Ò Ö ÓÚ Ö Ú ´ µ ¾ ´ µÖ ¼ ÁÒ Ø ÓÒØ ÜØ Ó ÓÙÖ Ñ Ô Ë ¸ Û ÒÓÛ Ó Ø Ò ÓÐÓÑÓÖÔ ÙÒ Ð ÀÒ ´ Ò £ µ ª ÇË Ò ­ Ø ÓÐÓÑÓÖÔ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ö ÓÒ ÀÒº Ì ÓÒÒ Ø ÓÒ Ö × Ù×Ù ÐÐÝ ÐÐ Ø Ù××¹ÅÒ Ò Ò ÓÒÒ Ø ÓÒº ÁØ × Ú ÖÝ ÑÔÓÖØ ÒØ ØÓ Ô Ò Ñ Ò Ø Ø £ Ñ Ý ÒÓØ ÓÒ×Ø ÒØ × º À Ö × Ø ØÝÔ Ð Ô ØÙÖ ØÓ ÓÒ× Öº ËÙÔÔÓ× Ë £¸ Ø ÔÙÒ ¹ Ê Ê Í À Í Ê Í Í Í Í Í Ü Í Í Ê À Í Í À Í À Í Ê À Ê Ö Ö Í Í Ö Í Í ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online