Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

97

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ê Ê ¡ ØÙÖ ÙÒ½ Ø ¾ × º Ä Ø ¼ ½ Ò £ Ø ÐÓÓÔ × Ø ½ ¾ Ò Ú Ò Ý ´ µ ¾ º Ì ×Ø Ð ´ £ µ× × Ò ØÙÖ ÐÐÝ ÒØ ¬ Û Ø ´ × µº Ý Ô Ö ÐÐ Ð ØÖ Ò×ÔÓÖØ ÓÙØ Ø ÐÓÓÔ Ù× Ò Ø Ò­ Ø ÓÒÒ Ø ÓÒ Ö¸ ÓÒ Ò´ Ó Ø Ò× Ð Ò Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ´ × µ ÐÐ Ø ÑÓÒ¹ ×µ Ó ÖÓÑÝ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒº ´ ÓÙ ÛÓÙÐ Ø Ø ×£ Ñ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ÒÓ Ñ ØØ Ö Û Ø Ö ÔÖ × ÒØ Ø Ú ÓÖ Ø Ò Ö ØÓÖ Ó ½´ µ ÝÓÙ Ó× Ø × × Ù× Ø Ù××¹Å Ò Ò ÓÒÒ Ø ÓÒ Ö × ­ صº Ì × ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ × Þ ÖÓ Ò ÓÒÐÝ Ø ÐÓ Ð ×Ý×Ø Ñ × ÓÒ×Ø Òغ ÒÓØ Ö Û Ý ØÓ Ú ×Ù £Ð Þ Ø ÑÓÒÓ ÖÓÑÝ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ × × ÓÐÐÓÛ׺ ÈÙÐÐ Ø Ñ ÐÝ Ú ØÓ Ó Ø Ò Ñ ÐÝ ¼ ¼ ½ º Ë Ò ¼ ½ × ÓÒØÖ Ø Ð ¸ Û Ò ØÖ Ú Ð ×¼ º º Ø Ö × Ò ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ ¼ ¼ ¼ ¢ ¼ ½ ÓÑÔ Ø Ð Û Ø Ø Ñ Ô ¼ ¼ ½ º Í× Ò Ø Ø Ø Ø ¼ ½¸ Û Ó Ø Ò « ÓÑÓÖÔ ×Ñ Ó Ò Ø ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ ¼ ¼ ¼ ¢¼ ¢ ½ ¼ ½ Á ½ £ × Ø Ñ Ó ¸ Ø Ò ØÓ Ö ÓÚ Ö Ø ¬ Ö Ø ÓÒ ½´ ½µ ½ ØÓÔÓÐÓ ÐÐݸ ÓÒ ÐÙ × ¢ ¼ ØÓ ¢ ½ Ú º Ì « ÓÑÓÖÔ ×Ñ × Ó Ø Ò ÐÐ ÑÓÒÓ ÖÓÑÝ « ÓÑÓÖÔ ×Ѻ Ë Ò Ø ØÖ Ú Ð Þ Ø ÓÒ × ÒÓØ ÙÒ ÕÙ ¸ Ø ÑÓÒÓ ÖÓÑÝ « ÓÑÓÖÔ ×Ñ × ÓÒÐÝ Ø ÖÑ Ò ÙÔ ØÓ ×ÓØÓÔݺ ÀÓÛ Ú Ö¸ Ó × Ò Ù ÙÒ ÕÙ Ñ Ô ÓÒ Ó ÓÑÓÐÓ Ý¸ Ò Ø × × Ø ÑÓÒ¹ Ó ÖÓÑÝ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒº Ü ÑÔУ ½ º¿ ÓÒ× Ö Ø ½ Ñ ÐÝ Ó ÐÐ ÔØ ÙÖÚ × ÓÚ Ö £ Û Ø ÓÓÖ Ò Ø Ú ¢ £ ÝØ ÓÒ Û Ø Ô Ö Ó ¾ ÐÓ º ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Û ½ ÐÓ Ø ÓÒ ´ µ ´ · ½ µ Ò ´ µ ´ · µ ØÓ Ó Ø Ò ÓÑÔÐ Ü Ñ½ Ò ÓÐ º Ï Ð ¾½ ÐÓ × ÑÙÐØ ¹Ú ÐÙ ¸¾ Ø Ð ØØ £×Ô ÒÒ Ý ½ Ò × Û Ðй ¬Ò º Ì × Ú × Ù× Ñ ÐÝ Ó ÐÐ ÔØ ÙÖÚ ×º ¾ ÐÓ ÇÒ Ò × Ø ÑÓÒÓ ÖÓÑÝ Ó Ø ÐÓ Ð ×Ý×Ø Ñ ½ £ × Ö × Ò ÖÓÑ Ø ÑÙÐØ ¹Ú ÐÙ Ò ×× Ó ´ µº ÁÒ ¸ × Ò ÐÐ ÔØ ÙÖÚ ¸ Ø Ò Ø ½ Ö × ÒÓÒ Ð ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ ½ ´ µ ¸ Ò Ø Ù×½ Ý ÈÓ Ò Ö Ù Ð Øݸ ´ µ º Ì Ù× Û Ò Ø Ò Ó Ø ÐÓ Ð ×Ý×Ø Ñ £ × Ø Ñ ÐÝ Ó Ð ØØ × Ò ¢ £ ×Ô ÒÒ Ý ½ Ò £´ µº Á Û ¬Ü ÔÓ ÒØ ¼ ¾ £ Ò Ó ÖÓÙÒ ÐÓ× ÐÓÓÔ Ö ÔÖ × ÒØ Ò ½ ´ µ¸ Û Ò ÙÒ Ö×Ø Ò Ø½ ÑÓÒÓ ÖÓÑݺ Ü Ö Ò Ó Ø ÐÓ Ö Ø Ñ ØÓ Ó Ø Ò × × ½ ´ ¼ µ ÓÖ ´ Ø µº Ó Ò ÖÓÙÒ Ø ÐÓ× ÐÓÓÔ¸ ÓÐÐÓÛ ÓÙÖ × × Ò Ø ÐÓ Ð ×Ý×Ø Ñº Ì Ó ÓÑÓÐÓ Ý Ð ×× ½ ×Ø Ý× ÓÒ×Ø Òظ ÙØ Û Ò Û Ö ØÙÖÒ ØÓ ¼¸ Ø Ö Ò Ó Ø ÐÓ Ö Ø Ñ × Ò ¸ Ò ×Ó ´ ¼ µ × Ö ÔÐ Ý ´ ¼ µ · ½º Ì Ù× Ø Ñ ØÖ Ü ÓÖ Ø ÑÓÒÓ ÖÓÑÝ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ø × × × × ½½ ¼½ ̽ × × Ø ½ÑÓ...
View Full Document

This document was uploaded on 09/28/2013.

Ask a homework question - tutors are online