Course Hero Logo

2nd document.docx - Katitikan ng Pulong i Katitikan ng...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 6 out of 17 pages.

Katitikan ngPulongi
Katitikan ng PulongIto ay isang mahalagang dokumento sa isang pagpupulong. Isinusulatdito ang tinatalakay sa pagpupulong ng bahagi ng adyenda. Nakasulat dinkung sino-sino ang dumalo, anong oras nag simula at nag wakas angpagpupulong gayundin ang lugar na pinagganapan nito. Ito ang nag sisilbingtala ng isang malaking organisasyon upang maging batayan at sanggunian ngmga bagay na tinatalakay.Layunin:Mabigyang Kaalaman.Malaman ang iba’t-ibang elemento sa pagbuo ng isangorganisadong pagpupulong.Matukoy ang kahalagahan ng katitikan ng pulong.Mauri ang gabay na pagsulat ng Katitikan ng pagpupulong.Madagdagan ang kaalaman.Nilalaman:1) Lugar, araw at oras ng pag-pupulong.2) Nakasaad kung ang pag-pupulong ay regular o espesyal3) Pangalan ng mga dumalo at di-dumalo.4) Pahayag ukol sa pagpapatibay ng katitikan sa nakaraang pulong.5) Sipi ng teksto ng mga pinagtibay na kapasyahan at ordinansa kasamaang mga tala ukol sa:a) Bumotong kasapi ng sanggunian.ii
b) Mga opinyon ng minorya kung mayroon.c)Mga pangunahing mosyon.d)Mga tanong sa kaayusan at mga apela atkung paano itotinugunan.Rotonda National High SchoolSenior High School DepartmentBarangay Rotonda, Lungsod ng KoronadalHumanities and Social Sciences (HUMSS)Ika-apat na regular na pulongPebrero 20, 2020 Huwebes, 1:00 n.h.Katitikan ng PulongMga dumalo:1.Banca, Cyril2.Barrientos,Jerferson3.Castor, GhievHeart4.Dequito, Nikko5.Doromal, Justin6.Duco, Lincoln7.Fermiza, Denver8.Figura, Elmer9.Pullan, Jerwin10.Sayco, MattJoshua11.Sucaldito, RitzLourinse12.Benosa, KateHennild13.Bernel, AnnaRose14.Dequito, Girlie15.Falco, Rhea Mae16.Galapate, RachelJoy17.Guillermo, Irene18.Jeronimo, Crystal19.Landeros, MaryRose20.Marbebe, Avril21.Militar, Sweetziel22.Pedregosa, Grace23.Solocio, Arlyn24.Testa, Mary JaneDi-nakadalo1.Cartel, Bryx2.Sintin, Darwin3.Ongga, SherwinJames4.Abelito, Ynah5.Belgera, Janeiii
6.Belgera, Joy7.Belgira, Alliah8.Boctil, Luelyn9.Ledesma, PrincessJomia10.Marbebe, Shiny11.Martinez, Janine12.Triumpa, KristelJadeiv
Adyenda ng pagpupulong:1.Pagkasunduan kung Portfolio o Pananliksik ang gagawin,2.Pagtalakay sa Lakbay Sanaysay at Katitikan ng Pulong at pagbasa ngmga halimbawa.3.Pag-uusapan ang pormat na susundin ng Portfolio.1.Tatakip sa Pahina2.Talaan ng Nilalaman3.Katitikan ng pulong4.Kahulugan at Layunin5.Halimbawa ng Akademikong Sulatin4. Petsa ng pasusumite ng Malambot na Salin(Marso 2, 2020).5. Petsa ng pasusumite ng pinal na kopya ng Portfolio (Marso 10, 2020).Nagsimula ang pulong sa ganap na ika- 1:20 n.h. sa pamamagitan ngisang panalangin na pinamunuan ni Jerwin Pullan (estudyante).

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 17 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Winter
Professor
AMA OED
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture