2 marketing d ng nh tr thnh u c a cc cu c tranh lu n

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: t s tr i nghi m t i th i i m mua s m thư ng l ng l o, t gãy ho c vì quá khó khăn nên không th th c hi n ư c. NG Ý Các nhà marketing ph i tham gia vào toàn b hành trình mà khách hàng tr i nghi m, t ó phát minh ra các mô hình ho t ng d a trên l i ích giá tr thương hi u. i u này ph i ư c thi t k t góc khách hàng, ng th i ph i ư c tri n khai ng b và nh t quán trong t t c các kênh phân ph i và các i m ti p xúc thương hi u. M t phương pháp nh t quán phát tri n và th c hi n tr i nghi m khách hàng s giúp doanh nghi p thi t l p và c ng c m i liên k t gi a l i h a thương hi u và tr i nghi m th t s c a khách hàng v thương hi u. i u ó s t o ra giá tr , s tăng trư ng và l i th c nh tranh cho doanh nghi p. NH NG VI C C N LÀM t mình vào v trí khách hàng 1. Tham kh o ý ki n c a m t v khách hàng lâu năm trong vi c nh hư ng các quy trình, b trí nhân s và i u ch nh công ngh nh m t o ra kh năng marketing và giao hàng li n m ch. i u này s g...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online