3 nh gi v th c thi cc gi i php truy n thng t ng truy

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: n ho t ng c a doanh nghi p g n như luôn luôn là các v n kinh doanh, ch không ph i các v n h th ng. V n có th n m khâu qu n tr chương trình ho c khâu th c hi n. M c dù chi n lư c là úng, nhưng vi c khai thác t t năng l c và th i gian c a các b ph n khác nhau nh m t k t qu mong mu n l i r t khó khăn. ôi khi v n n m khâu so n th o chi n lư c, n u ban qu n tr c p cao hi u sai v b n ch t mô hình kinh doanh. Ch ng h n, h c inh ninh r ng khách hàng mu n có m t quan h qua l i sâu s c, trong khi a s khách hàng ch ơn gi n là mu n ch n ư c các s n ph m và d ch v t t nh t. Không có m t gi nh nào (c hai chi u) v m i quan h gi a quy trình kinh doanh c a công ty và vi c s d ng các nhà cung c p bên ngoài (t tư v n n các d ch v thuê ngoài). Khuynh hư ng hi n nay là thuê nhân công bên ngoài, không ch cho nh ng công vi c liên quan n h th ng và cơ s d li u, mà c cho m ng d ch v . Các công ty thành công ây là công ty bi t cách qu n lý các nhà cung c p bên ngoài, k t h p h v i nhau và v i n i b công ty t o thành i nhóm làm vi c nh m t ư c k t qu mong mu n. H cũng bi t r ng c n ch n các nhà cung c p d a trên kh năng cung ng nhi u lo i d ch v khác nhau, ch không ch d a trên h th ng và kh năng làm vi c trong m t i nhóm l n hơn. Các công ty thành công cũng phá v m t trong nh ng phương th c c h nh t: tách bi t gi a nghiên c u th trư...
View Full Document

This document was uploaded on 10/06/2013.

Ask a homework question - tutors are online