4 th c hi n l ch trnh nng cao nng l c marketing

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: i nh ng kho n l i nhu n cao t ti n u tư. Trong ngành ô tô, góc tiêu ó là làm ra m t chi c xe hơi an toàn, ít t n chi phí b o trì b o dư ng, và giúp cho vi c di chuy n t i m A n i m B ư c th c hi n an toàn, úng gi . góc d ch v , m c tiêu là giúp khách hàng thu h i chi c xe hư h ng trong các v va ch m m t cách nhanh chóng và an toàn, ng th i cung c p m t chi c xe thay th thích h p khách hàng s d ng trong th i gian ch s a ch a. Có nh ng ngành ngh mà y u t o lư ng s hài lòng c a khách hàng là m t ph n trong d ch v ch y u, ch ng h n như tính chính xác v gi gi c c a xe l a và máy bay. ây, khách hàng thư ng cho r ng vi c kh i hành úng gi không quan tr ng b ng vi c n nơi úng gi . Trong th c t , c m t “d ch v khách hàng” c n ư c chuy n thành “tr i nghi m khách hàng”. Ban qu n tr c n quan tâm n tr i nghi m dài h n, ch không ch là tr i nghi m ơn l qua m i giao d ch. i u này r t quan tr ng vì th i gian o lư ng càng dài, ban qu n tr càng ph i t p trung nhi u hơn xem s n ph m hay d ch v ó th t s hi u...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online