B n ch t c a ho t ng ny l qu n l t t c cc y u t gp ph

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: qu v i khách hàng như ã h a không. Th i gian o lư ng càng dài, ban qu n tr càng ph i t p trung nhi u hơn xem doanh nghi p – v i m c tiêu, quy trình, h th ng và nhân viên – có th t s chú tr ng vi c th a mãn nhu c u khách hàng không, hay ch làm h t m hài lòng trư c m t. Hi n nay có m t tin vui cho các nhà marketing là tiêu i m c a ho t ng này ang ư c m r ng và ào sâu, trong ó m i ngư i u có vai trò cung c p và h tr s n ph m hay d ch v , k c nhân viên s n xu t, nhân viên giao d ch khách hàng, nhân viên ph trách nghiên c u, xây d ng thương hi u và qu ng cáo. Cách làm này mang tìm hi u ư c mơ và kỳ m i ngư i n g n nhau hơn, ng th i khuy n khích m i ngư i u tư th i gian v ng c a khách hàng. Phương pháp này g i lên nhi u ý tư ng quan tr ng i v i marketing. Quan h khách hàng có th ch kéo dài m t th i gian và d a trên m t d ch v ban u hay là m t th i gian dài s d ng s n ph m hay d ch v , như i u tr y t dài h n, giáo d c, b o dư ng xe hơi, các kho n u tư dài h n… Dù...
View Full Document

This document was uploaded on 10/06/2013.

Ask a homework question - tutors are online