B n ng ngh r ng lm cch m ng marketing l ch c n t i m

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: khách hàng, ng th i khách hàng s ư c phép tác ng n cách th c chào bán s n ph m hay d ch v ó, c v th i gian cung ng, phương th c t hàng, các hình th c giao hàng và c nh ng i u kho n thanh toán. i u này s mang l i l i ích to l n cho khách hàng, vì h s t n ít th i gian, công s c và chi phí có ư c cái mình mu n. H cũng s mua ư c các s n ph m hay d ch v phù h p hơn v i nhu c u c a mình. V phía nhà cung c p, l i ích do hình th c marketing này mang l i là hi u qu hơn v chi phí, có th ph n l n hơn và l i nhu n cao hơn. ÁNH GIÁ MARKETING M t trong nh ng k t lu n u tiên rút ra t các nghiên c u v trư ng h p thành công và th t b i trong marketing là: thành công, doanh nghi p ph i n l c v n ng, ch không th ch trông ch vào s c m nh công ngh . Công ngh là y u t c n thi t nhưng không ph i là th quan tr ng nh t. M t b c thư vi t tay hay th m chí m t n cư i úng lúc, úng ch cũng có th l i n tư ng t t p hơn là hàng lo t thư qu ng cáo. Nguyên nhân gây t c ngh...
View Full Document

This document was uploaded on 10/06/2013.

Ask a homework question - tutors are online