Bao gi cng ph i nh n c d ch v xu t s c h c th l y tiu

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ng h u hi n i ch ng l i các giá tr tiên ti n g n v i khái ni m cá nhân, t do, lý trí và toàn c u hóa i l y các giá tr truy n th ng như c ng ng, tính xác th c và s g n gũi, thân thi n. i u này ã d n n s ra i c a phương th c marketing h u hi n i như marketing ki u b l c, marketing ngư c dòng và marketing d a trên tr i nghi m. MÔI TRƯ NG KHÁCH HÀNG THAY I CÓ QUAN TR NG KHÔNG? M t s ngư i có th nghi ng t m quan tr ng c a nh ng khuynh hư ng này. Xét cho cùng, nh ng khuynh hư ng như th s còn kéo dài và các công ty c n có th i gian i u ch nh thích ng. i u áng bu n là m t s nhà marketing ph n ng quá ch m ch p. Nhi u nhà marketing không th y r ng có cái gì ó không n. Cho r ng mình ã thành th o k năng dùng búa, h c th óng inh g n m i th l i v i nhau, trong khi m t phương pháp nh nhàng v i c vít ho c keo dán có th s hi u qu hơn. ôi khi b n c m th y th t khó khăn khi ph i phá b h t m i th và b t u l i t con s không, nhưng i u ó là c n thi t n u c...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online