C th b n cho r ng t t c nh ng thng tin ny cng th v y

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: c trong vòng i khách hàng. Ngoài ra, h c n thi t l p các ho t ng marketing vi mô m i l n trao cho khách hàng m t s n ph m ho c d ch v nào ó. Tóm l i, ho t ng marketing giai o n này ph i ư c c i t hoàn toàn có th g t hái thành công trong k nguyên m i. C I T MARKETING Có m t th c t là h u h t các công ty hi n nay, b ph n marketing chưa phát huy h t ch c năng c a nó, th m chí marketing không ư c xem như m t ho t ng chi n lư c. M t báo cáo g n ây cho bi t ch có 13 trong s 100 giám c i u hành t i 100 công ty hàng u nư c Anh (theo ánh giá c a t Financial Times và S Giao d ch Ch ng khoán Luân ôn) t ng làm vi c trong lĩnh v c marketing và ch 61% trong s 1.000 công ty hàng u châu Âu có giám c marketing là thành viên h i ng qu n tr . Tuy nhiên, k t qu i u tra dân s c a chính ph Anh cho th y s ngư i làm vi c trong lĩnh v c marketing v n không ng ng gia tăng. Nghiên c u năm 2001 c a Vi n Qu n tr ã trích d n m t s phát bi u thú v c a các giám c marketing: Nh ng ngư...
View Full Document

This document was uploaded on 10/06/2013.

Ask a homework question - tutors are online