Cc cng ty thnh cng cng ph v m t trong nh ng phng th c

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: tin, công ngh , cơ c u t ch c và các ch s . i u này có nghĩa là doanh nghi p không ch l y các b ph n n i b và i th c nh tranh làm thư c o, mà ph i l y các doanh nghi p xu t s c nh t trên toàn th trư ng làm chu n. Có nhi u công c giúp các nhà marketing qu n lý nh ng lĩnh v c này, trong ó ph i k n các phương pháp ánh giá marketing quan h khách hàng và marketing tích h p, như Công c ánh giá Qu n tr Khách hàng do IBM và m t công ty con c a OgivlyOne thi t k . HÃY TH A MÃN NHU C U KHÁCH HÀNG Marketing là nh n di n và th a mãn nhu c u, ư c mu n c a khách hàng. i u c n suy nghĩ ây là m t khi chúng ta t o ra các khách hàng ư c th a mãn nhu c u thì chúng ta có l i gì hay không? i u ó có làm cho khách hàng trung thành hơn không? Li u i u ó có khi n khách hàng ti m năng ch n l a s n ph m hay d ch v c a chúng ta hay không? Có th là không. M c dù các doanh nghi p ã b ra s ti n kh ng l cho nh ng cu c kh o sát v...
View Full Document

This document was uploaded on 10/06/2013.

Ask a homework question - tutors are online