Marketing-dot-pha

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: lĩnh v c y t , 86% s ngư i tr l i coi marketing là quan tr ng, trong khi ngành ô tô ch có 59%. Cu c kh o sát ã xác nh ba ngh ch lý gây tr ng i cho hi u qu c a các t ch c marketing là: 1. Trên 75% s ngư i ph trách marketing và nh ng nhà qu n lý khác c a hơn 1/2 s công ty nói r ng m c dù vai trò c a marketing ã tr nên quan tr ng hơn i v i công ty h trong vòng năm năm qua, nhưng chương trình làm vi c c a b ph n marketing và giám c i u hành v n không ăn kh p v i nhau. 2. Kỳ v ng cao hơn v hi u qu marketing thúc y g n 70% công ty t ch c l i b ph n marketing g n như cùng m t lúc. M c dù v y, v trí c a giám c marketing v n còn chung chung, mơ h ch không rõ ràng như các b ph n khác trong công ty. 3. Các công ty mu n th y nh ng k t qu c th c a các chương trình marketing. 66% s ngư i tham gia cu c kh o sát cho bi t m t trong nh ng nhu c u l n nh t c a b ph n marketing là ph i có m t b ng phân tích áng tin c y v th i gian thu h i v n. M...
View Full Document

This document was uploaded on 10/06/2013.

Ask a homework question - tutors are online