Marketing-dot-pha

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: d ng ưa phương pháp m i này vào công tác marketing trong t ch c mình. Chương 1: T i sao ph i làm cách m ng marketing? S XU T HI N C A L C LƯ NG KHÁCH HÀNG M I Ho t ng marketing ang ph i i m t v i cu c kh ng ho ng giai o n gi a vòng i c a nó. T m t môn h c thu t ra i cách ây 80 năm, marketing ư c ng d ng vào doanh nghi p cách ây 50 năm và ngày nay, marketing ã tr thành môn h c tinh t chuyên nghiên c u v khách hàng và th trư ng v i k t qu ư c kh ng nh trong nhi u lĩnh v c. i u áng bu n là giai o n chín mu i, marketing ph i v t v ương u v i nh ng khách hàng có tính ng nh c a tu i m i l n mà m i n l c truy n th ng giao ti p v i h u th t b i! N n kinh t thương m i hóa cao và th trư ng t do sau hơn 30 năm phát tri n th nh vư ng ã s n sinh ra m t lo i khách hàng m i mà nhu c u và mong mu n hoàn toàn khác v i ngư i tiêu dùng 50 năm v trư c. Khách hàng ngày càng òi h i kh t khe hơn v cách chúng ta ti p c n, tương tác và giao t...
View Full Document

This document was uploaded on 10/06/2013.

Ask a homework question - tutors are online