Chi ph v n hnh knh m c d ch v v tnh hi u qu l nh ng y

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: s r t nghiêm tr ng. Có th l y ví d minh h a t ngành hàng không: các hãng v n chuy n giá r v n duy trì m c l i nhu n trong m t th trư ng mà các hãng hàng không v i d ch v tr n gói ph i u tranh v t v t n t i. THU HÚT NGƯ I TIÊU DÙNG M I Ho t ng marketing ph i theo sát nhi u m t c a s thay i và m t s công ty ã b t u khai thác nh ng v n này. Các t p chí kinh doanh và h c vi n cũng b t u bình lu n v s tùy bi n và thích nghi. V y d ng thay i nào ư c xem là c n thi t? Chúng ta hãy xem xét m t s ch chính trong cu n sách này. Nhu c u nâng cao tr i nghi m c a khách hàng Tiêu i m c a marketing ph i hư ng vào tr i nghi m c a khách hàng v i thương hi u và d ch v c a doanh nghi p. Các t ch c c n tác ng vào c m xúc xây d ng lòng trung thành trong nhóm khách hàng ch y u c a h v i m c tiêu tr thành thương hi u không th thay th trong m t ch ng lo i s n ph m hay d ch v nào ó. Khách hàng ph i c m th y r ng h ang ư c s h u thương hi u ó. N u doanh nghi p xác nh ây là cái ích mà h nh m t i thì t t c m i hình th c li...
View Full Document

This document was uploaded on 10/06/2013.

Ask a homework question - tutors are online