Cng c th cc hnh trnh c th i gian ko di th m ch n su t

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: hàng t ch i không mu n cung c p thông tin v d nh c a h cho các t ch c l n, b i h cho r ng các t ch c này s không s d ng thông tin ó m t cách hi u qu . V i hình th c marketing phán oán và áp ng nhu c u, doanh nghi p s “phán oán” khách hàng b ng cách tìm hi u xem h là ai, h suy nghĩ th nào và d nh làm gì. Sau ó, doanh nghi p s chuy n nh ng thông tin thu th p ư c thành m c tiêu hành ng. Vi c này s giúp doanh nghi p xác nh xem nên ph c v nhóm khách hàng nào, yêu c u c a khách hàng ó là gì, h mong mu n có s n ph m hay d ch v như th nào, vào lúc nào… Ti p theo, doanh nghi p s áp ng nhu c u khách hàng b ng cách cung ng th mà khách hàng c n (hay s p c n) vào úng th i i m và theo úng giá tr . i u này ư c th c hi n ngay lúc này và c trong tương lai thông qua các kênh thích h p, c nh ng kênh hi n ang s d ng và nh ng kênh s ư c s d ng. M i chi ti t s ư c i u ch nh n u c n, trong khi doanh nghi p v n thu ư c l i nhu n cao. Khách hàng s ph n ng ra sao? H s tìm hi u v doanh nghi p xem doanh nghi p ho c t ch c nào có th cung c p hàng hóa và...
View Full Document

This document was uploaded on 10/06/2013.

Ask a homework question - tutors are online