D bi t vi c t t qua m t c a hng nh mua h p s a kh c

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: các nhà cung c p trư c khi l a ch n. Trung bình 50% khách hàng châu Âu s lên m ng tìm ki m các i m bán hàng chính c a nhà cung c p và so sánh giá c , i u ki n giao hàng trư c khi i mua s m các c a hàng. • Bao gi cũng ph i nh n ư c d ch v xu t s c. H có th l y tiêu chu n ó t m t ngành hoàn toàn khác. ó thư ng là tr i nghi m tuy t v i nh t c a h b t k l n ó h mua s m th gì. N u không áp ng ư c nh ng mong i như th , doanh nghi p s ph i tr giá t. Khách hàng có th s mua hàng nơi khác và th m chí còn thúc gi c ngư i khác làm theo mình. Nhi u doanh nghi p ã không nh n di n ư c các khách hàng áng giá nh t t i các i m ti p xúc, m c dù h ã g p g khách hàng trong m t th i gian dài và qua nhi u kênh bán hàng. Phương pháp làm vi c l y khách hàng làm tr ng tâm ang thách th c t t c các t ch c và doanh nghi p, ngay c nh ng t ch c thành công nh t. Các doanh nghi p ph i t khách hàng lên v trí ưu tiên hàng u, b ng không h u qu...
View Full Document

This document was uploaded on 10/06/2013.

Ask a homework question - tutors are online