Do cc tiu ch marketing m i t ch c khc nhau vai tr

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: c ngư c l i - t b vi c th a mãn nhu c u l i, cá bi t c a m t vài khách hàng nào ó. L y ví d v m t lĩnh v c ch u s i u ti t g t gao c a các quy nh là lĩnh v c chăm sóc y t . Khách hàng n g p bác sĩ v i m t s tri u ch ng bên ngoài. Bác sĩ ho c nhà tư v n s d a trên ó ch n oán. Ti p theo, bác sĩ ho c nhà tư v n ( ôi khi cùng v i b nh nhân) s ch n l a cách i u tr thích h p. Cu i cùng là t i u tr mà k t qu có th là t t, cũng có th là không. N u nh ng d li u này ư c ghi l i y , chúng ta có th nói li u quy trình ch n oán và i u tr b nh có hi u qu i v i b nh nhân hay không. i u này quan tr ng hơn vi c ghi l i xem b nh nhân có ph i x p hàng ch n lư t khám không. Trong trư ng h p b nh nhân ph i ch c tu n l t m t cu c h n v i bác sĩ ho c nhà tư v n, ho c i u tr m t căn b nh nào ó, thì vi c trì hoãn l i là chi ti t áng lưu ý. Ghi l i s th a mãn c a khách hàng cũng gi ng như ghi l i th i gian ch khám b nh v y. Lúc ó, chúng ta có th bi t ư c nhân viên ti p tân có d ch u khô...
View Full Document

This document was uploaded on 10/06/2013.

Ask a homework question - tutors are online