K t qu l n nh t c a cu c tranh lu n ny l s ra i c a c

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: p ng k p th i nhu c u ó. Có như v y, b ph n marketing m i có th ưa ra thông i p bán hàng phù h p n úng i tư ng khách hàng vào úng th i i m khách hàng s n lòng l ng nghe nh t. Vi c doanh nghi p ch bi t truy n i các thông i p khuy n mãi vào th i i m phù h p v i k ho ch marketing c a mình c n s m d p b . Vi c l a ch n th i i m, ưa ra thông i p bán hàng và l a ch n khách hàng s quy t nh hi u qu c a doanh nghi p. Và i u này òi h i c n có s góp s c c a b ph n marketing. Nhi m v c a ho t ng marketing là giúp doanh nghi p hi u rõ hơn v khách hàng, b o m s k t n i v i khách hàng t i các i m ti p xúc thích h p, ào t o và hu n luy n nhân viên bán hàng, tìm hi u nhu c u khách hàng và ưa ra phương án t t nh t áp ng nhu c u ó. Các giám c marketing cũng c n m b o sao cho b ph n d ch v và các b ph n h tr khác n m v ng các chính sách marketing m i nh t. Có như v y, hi u qu c a marketing m i ư c phát huy tri t . G n k t toàn di n vi c phân khúc khách hàng vào ho t ng ch y u c a doanh nghi p Vi c phân khúc c n ư c ph i h p hài hòa v i cá...
View Full Document

This document was uploaded on 10/06/2013.

Ask a homework question - tutors are online