Khng cn nh ng thng ngy tho i mi d ch u khi s n ph m c

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: vong c a công ty, Gerstner ơn gi n hóa các quy t c và l ng ghép chúng vào t t c m i ho t ng c a các thành viên IBM thông qua m t h th ng qu n tr năng l c g n li n v i ch lương thư ng x ng áng. Hàng trăm i nhóm ư c thành l p. Các trư ng nhóm s n sàng ón nh n thách th c và t o c m h ng cho i nhóm c a h . Cu c cách m ng marketing Cu c cách m ng th m l ng hơn có l là cu c cách m ng di n ra trong công tác ti p th và bán hàng. T ch chú tr ng phương pháp bán hàng m t- i-m t tuy thành công nhưng ngày càng t n kém, IBM th y r ng ph i xây d ng chi n lư c ph i h p các kênh tiêu th m t cách hi u qu hơn n a nh m nh n di n s cân b ng giá tr khách hàng trong m t th trư ng ngày càng mang tính ch t hàng hóa. Theo ánh giá c a Interbrand Corporation, u nh ng năm 90 là th i i m thương hi u IBM có giá tr th p nh t m i th i i. Khó khăn c a IBM th hi n qua vi c t t h ng xu ng v trí 248 trong s các công ty l n trên toàn th gi i....
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online