M t cch i u tr h u hi u i v i cn b nh ny l t khch hng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: doanh nghi p ph i bi t s d ng thông tin v khách hàng m t cách nh y bén và khéo léo hơn. Nó cũng òi h i doanh nghi p ph i có phong cách ph c v “theo yêu c u” và kh năng áp ng nhanh chóng, thông minh trư c các nhu c u c a khách hàng, không ch trong nh ng cu c ti p xúc thư ng ngày, mà c trong vi c i u ch nh ngân sách marketing (t c là qu n tr ngu n l c marketing) và i u ch nh l i ích t ng th chào bán cho khách hàng (t c là qu n tr marketing doanh nghi p). Trong nh ng ngành ngh mà giá tr s n ph m và d ch v ư c quy t nh b i các s ki n v khách hàng (như các ho t ng kinh doanh) hay s ki n có tính ch t chu kỳ c a t ch c và cá nhân (như ngành ngân hàng hay vi n thông), khách hàng s nói cho nhà cung c p bi t s p t i h d nh làm gì và h s cung c p nh ng d li u này u n. Trong lúc ó, nhà cung c p ph i thư ng xuyên phán oán và áp ng nhu c u khách hàng, cũng như b sung d li u v khách hàng m i vào d li u khách hàng hi n t i lên k ho ch cung ng s n ph m hay d ch v . S n ph m hay d ch v chào bán s ư c báo cho...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online