M t i u c n lu y c bi t v i ngnh d ch v l ph n l n

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: trong trư ng h p nào thì b n cũng c n ghi l i m t cách chi ti t v t t c nh ng gì x y ra, t tình hu ng, cách x lý n l i h a c a b n v i khách hàng. c bi t trong m t s ngành, như d ch v tài chính và y t , các công ty ph i lưu gi nh ng d li u như th . M c dù b ph n marketing ã áp d ng tiêu chu n o lư ng vi c th a mãn khách hàng, nhưng các nhà qu n lý v n có th ch trích các ho t ng dài h n c a h , chưa k ban qu n tr công ty thư ng s t p trung vào các tiêu chu n sai l m và các tiêu chu n o lư ng trong ng n h n. i u này l i làm cho ho t ng dài h n c a h tr nên khó khăn hơn. PHÁN OÁN VÀ ÁP NG NHU C U KHÁCH HÀNG Nhà cung c p có th cùng v i khách hàng chia s nh ng thông tin h u ích v d nh tương lai c a c hai bên. i u này ư c g i là “phán oán và áp ng nhu c u khách hàng”. Tên g i này có v i trư c th i i do hi n nay hình th c marketing này chưa ph bi n l m, dù nó ã b t u xu t hi n và ang ư c áp d ng nh ng công ty có các trang web cho phép...
View Full Document

This document was uploaded on 10/06/2013.

Ask a homework question - tutors are online