Mckinsey t ng k t b n khu v c c nh tranh kh c li t nh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: và hoàn thi n hơn. Ông tin r ng IBM có th xây d ng các nguyên t c kinh doanh m i m t l n n a vươn lên d n u th trư ng. Cu c cách m ng văn hóa Gerstner kh i u cu c cách m ng này b ng vi c kêu g i m i ngư i dũng c m i m t v i nh ng v n n i b ang làm t n thương chính b n thân h . Trong bài phát bi u gây xúc ng trư c các c p qu n lý, ông ã nh n m nh r ng c n có nh ng thay i trong thái . Các quy trình c n tr b d b và thay vào ó là các quy t c có tác d ng tích c c i v i ho t ng c a công ty, mà quy t c s m t là: “V trí trên th trư ng là ng l c thúc y cho m i vi c làm c a chúng ta”. Ông so n th o cu n Năng l c Lãnh o IBM, trong ó mô t nh ng ph m ch t thi t y u như: • Th u hi u khách hàng; • Có l i tư duy t phá;• Không ng ng n l c thành công; • Có năng l c lãnh o nhóm; • Dám nói th ng. S thay i này tuy r t thành công, nhưng v n chưa . m i ngư i u hi u r ng ây là nh ng thay i c n th c hi n ngay vì s t n...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online