Ng c l i n u b n kho lo trong giao ti p v i khch hng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ng bên nào có chi n lư c, phương pháp nh lư ng rõ ràng, và k t qu là không bên nào th c hi n úng nh hư ng ra. O LƯ NG HI U QU MARKETING Các công ty ang tr nên kém kiên nh n i v i công tác marketing. i u này ư c th hi n trong nh ng bài báo c a các chuyên gia marketing hàng u như Schultz (năm 2003) và Kotler (năm 2004). Thông thư ng, vi c ki m soát hi u qu c a các kho n u tư tài chính, s n xu t, công ngh thông tin hay nh ng chi phí mua s m u khá d dàng, trong khi r t khó o lư ng nh ng l i nhu n mà ho t ng marketing em l i. Có v như vai trò c a marketing ngày càng b y xu ng th p trong b n danh sách nh ng công vi c c n ưu tiên. Năm 2004, t ch c marketing thương m i hàng u c a Hoa Kỳ là Hi p h i các nhà qu ng cáo qu c gia (ANA) ã ph i h p v i công ty tư v n Booz Allen Hamilton ti n hành nghiên c u khám phá lý do vì sao marketing b tách r i kh i chương trình ngh s c a lãnh o doanh nghi p, ng th i xác nh nguyên nhân k...
View Full Document

This document was uploaded on 10/06/2013.

Ask a homework question - tutors are online