Nghin c u nm 2001 c a vi n qu n tr trch d n m t s pht

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: i n t , tr l i thư i n t ho c tìm hi u xem giao d ch mua bán trên e-Bay có thành công không. V i công ngh s d ng h th ng qu n lý thông tin, ch ng m y ch c b n s có th nói chuy n, g i hình nh và thư i n t cùng m t lúc. • Công ngh nh n di n ti ng nói ang b t u cho phép th c hi n các tương tác tin c y, d s d ng và hoàn toàn t ng ư c khách hàng ánh giá cao. Qu n lý kênh giao ti p ph i ư c xem là trung tâm trong vi c xây d ng chi n lư c phát tri n doanh nghi p. C n xây d ng ch t lư ng công nghi p và tiêu chu n ho t ng cho các kênh ã thi t l p b o m d ch v hi u qu và năng su t cao. Bên c nh ó, doanh nghi p c n khai thác thêm các kênh m i. có th mang l i l i ích cho c khách hàng l n doanh nghi p, t t c nh ng ho t ng ó c n ư c th c hi n theo tiêu chu n và ư c t dư i ch ki m soát chi phí nghiêm ng t hơn. Chuy n sang marketing d a trên s phán oán và áp ng k p th i nhu c u c a khách hàng Doanh nghi p c n thay th mô hình bán hàng trư c ây và ph i d oán nhu c u c a khách hàng ...
View Full Document

This document was uploaded on 10/06/2013.

Ask a homework question - tutors are online