Ngoi ra nhm nghin c u cn ph ng v n tr c ti p cc nh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: g hi u. Cách m ng hóa 5. Áp d ng mô hình tr i nghi m khách hàng mà b n ch n l a, không ng ng t p trung vào m i liên k t hi u qu gi a nh ng con ngư i c th , cũng như kh năng s d ng và th c hi n cam k t thương hi u m t cách nh t quán trong su t mô hình. Khuy n khích và khen thư ng s h p tác gi a các b ph n khác nhau. CHƯƠNG 2: TH NÀO LÀ CÁCH M NG MARKETING? C NH TRANH KH C LI T Môi trư ng kinh doanh ngày càng tr nên khó ki m soát hơn và m t báo cáo g n ây c a hãng tư v n qu n lý McKinsey do Huyett và Viguerie th c hi n năm 2005 cho bi t: s lư ng các công ty ánh m t v trí d n u ã tăng g p ôi ch trong vòng 20 năm tính t gi a th p niên 90. Công ngh m i ang l t nh ng “cây i th ” trong ngành công nghi p và nh ng thay i trong h th ng a chính tr th gi i kéo theo làn sóng toàn c u hóa m nh m chưa t ng có. Khuynh hư ng này v n ti p di n cho n ngày nay. S k t h p c a công ngh m i, s h i nh p c a các n n kinh t có chi phí s n xu t th p vào h th ng cung c u th...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online