Ngy nay m i ng i quen v i vi c t quy t nh s s ng th

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: i p v i h qua các phân khúc th trư ng, s n ph m và kênh bán hàng. Trong m t th gi i mà các thông l tiên ti n ngày nay s tr thành tiêu chu n cơ b n c a ngày mai, vi c gi chân và thu hút khách hàng v i chi phí th p ngày càng tr nên khó khăn hơn i v i các doanh nghi p. Nhi u câu h i ã ư c t lên bàn h p c a ban giám c v tính hi u qu c a marketing, v vai trò và th m chí v nh nghĩa c a marketing nói chung. Ch khi nh n di n và quan tâm y n l c lư ng khách hàng m i này, công tác marketing m i có th thành công trong th i i mà g n như m i m t c a ho t ng kinh doanh u b chi ph i b i ý mu n c a khách hàng. KHÁCH HÀNG NGÀY NAY KHÁC BI T NHƯ TH NÀO? Khách hàng ang s ng trong m t th gi i khác xa v i th gi i nơi ho t ng marketing ra i và phát tri n. ó là th gi i mà tr i nghi m mua s m ã tr thành trung tâm và m c tiêu c a cu c s ng. Các s n ph m xu t xư ng hàng lo t t ng làm khách hàng m t th i háo h c ang b lu m b i ư c mu n ư c áp ng theo nhu c u cá nhân – m t bi u hi n c a i s ng giàu có, sung túc. Cũng vì l...
View Full Document

This document was uploaded on 10/06/2013.

Ask a homework question - tutors are online