Nh ng thi t b tn ti n nh th ngy nay tr thnh m t ph n

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: • Trong lĩnh v c th i trang: t 1980 n 1990, trong khi s lư ng m i c trung bình gi m 10 l n thì s lư ng ki u m u s n xu t xư ng tăng 5 l n. • Trong lĩnh v c s n xu t b t gi t: ngày càng có thêm nhi u s n ph m chuyên bi t hóa và a d ng hóa áp ng nhu c u gi t t y nhi u lo i v i khác nhau như v i tr ng, v i en, v i màu, len, tơ t m, v i t s i thiên nhiên hay s i t ng h p, có kèm nư c làm m m v i hay không, và vô s các ki u óng gói, t lo i thư ng n lo i cô c, viên, túi và d ng l ng. • Trong lĩnh v c u ng: vi c áp ng yêu c u riêng c a khách t i i m kinh doanh ã t o ra nhi u s n ph m a d ng, th m chí m t lo i u ng như Coca-Cola ã có n 50 kích c và ki u dáng bao bì khác nhau. Gi ây b n có th ch n chính xác lo i Cola mà b n mu n, n u b n có th i gian! Trong cu c chi n nh m ti p c n l c lư ng khách hàng m i này, các nhà marketing ã i tiên phong trong vi c tìm ra các phương th c m i giao ti p v i khách hàng – m t phương th c vư t xa các phương ti n truy n th ng như ti-vi, radio hay qu ng cáo...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online