Qu n tr hnh trnh khch hng m t cch h th ng l kht v ng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: d ch v g n v i mong i c a h nh t (c hi n t i và trong tương lai). H nghiên c u xem doanh nghi p nào có th s d ng úng các thông tin v nhu c u c a h và áp ng nh ng nhu c u ó m t cách t t nh t. H nghiên c u chi ti t nh ng l i chào m i c a doanh nghi p, các kênh phân ph i, giá tr , d ch v trư c và sau bán hàng. H còn dùng nh ng d li u thu th p ư c dò h i thông tin, mua hàng, cung c p thông tin cá nhân c a h cho doanh nghi p, phát tri n quan h v i nơi h mu n nh n và s d ng d ch v . i u này trái v i cung cách hi n nay là a s doanh nghi p v n s d ng d li u trong quá kh v hành vi và nhu c u c a khách hàng d oán tương lai. D li u trong quá kh ch có th áp ng t t các nhu c u quá kh , còn các nhu c u tương lai ch ư c áng ch ng v i sai s l n, b i chúng d a trên các thông tin t ng h p sơ lư c thái quá. N u b n ã dùng món bánh pizza xúc xích r c thêm tiêu trong ba l n i ăn nhà hàng thì v n không có nghĩa là b n s g i l i m...
View Full Document

This document was uploaded on 10/06/2013.

Ask a homework question - tutors are online