T l khng nh n cu c g i l d u hi u bo tr c s m t lng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: khách hàng nói lên nhu c u c a mình và tìm ki m nh ng thông tin mà h mu n nh n, như Amazon ch ng h n. M t s ngân hàng cũng thu th p thông tin v d nh c a khách hàng và công vi c này thư ng do b ph n tư v n tài chính m nhi m. Nh ng thông tin này s ư c chuy n sang b ph n giao d ch c a ngân hàng và ư c s d ng qu n lý khách hàng. Hình th c marketing này v n còn giai o n sơ khai, b i nhi u nhà marketing tin r ng h t làm thì t t hơn. L p lu n c a h là: “Chúng tôi - nh ng nhà marketing thông thái - s thu th p d li u liên quan n b n. Chúng tôi s phân tích thông tin, l p h sơ v b n, sau ó s nói cho b n bi t s p t i b n mu n gì”. D ng phát tri n cao nh t c a hình th c ti p th này là ti p th kích c u, nhưng là kích c u d a trên d li u v nh ng vi c khách hàng v a m i làm, như h i thông tin, th c hi n giao d ch, mua hàng, ch không ph i nh ng vi c h d nh s làm. Vì th , cách làm này không có hi u qu v i nhi u khách hàng. Th m chí, nhi u khách...
View Full Document

This document was uploaded on 10/06/2013.

Ask a homework question - tutors are online