Thm vo ng i tiu dng ngy cng tr nn snh s i hn h ch n l

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: u vì: 1. R t ít t ch c coi ây là v n c n ưu tiên gi i quy t. 2. Các t ch c ã t v n này lên v trí ưu tiên l i thư ng ch nghĩ n t ng i m tr i nghi m c th mà không xây d ng môi trư ng c n thi t t o ra hành trình khách hàng. H hay tư duy theo m t lo t các i m tr i nghi m, trong khi cách làm ó v a không nh t quán, v a kém hi u qu . Lý do là h không tính n t t c các y u t tác ng n s tương tác gi a khách hàng và doanh nghi p, ch ng h n như con ngư i, quy trình và công ngh . i u này ư c c ng c b ng (a) các phương pháp ánh giá và tư ng thư ng phù h p và (b) l trình phát tri n s nghi p theo hư ng chuyên bi t hóa, ch không khái quát hóa. 3. Vi c phân tán quy n s h u khách hàng xuyên su t t ch c và qua các kênh cho th y doanh nghi p v a xây d ng v a h y ho i các giá tr m c tương ương nhau. 4. Khách hàng ngày càng òi h i cao hơn và mong i nh ng k t qu kh quan hơn m i l n ti p xúc v i doanh nghi p. M i liên k t gi a l i h a c a thương hi u và các k t qu h u hình mà khách hàng th...
View Full Document

This document was uploaded on 10/06/2013.

Ask a homework question - tutors are online