Tnh minh b ch cc cng ty hay lnh v c m marketing khng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ng, bác sĩ có làm b nh nhân c m th y b t lo âu trong quá trình ch n oán b nh không (b t k b nh có thuyên gi m hay không). i u này có th gây ng nh n. N u b n c l ng l ng làm vi c mà không gi i thích gì v i b nh nhân, có th b n s b xem là bác sĩ h ng xoàng. Ngư c l i, n u b n khéo léo trong giao ti p v i khách hàng nh s d ng các k năng i tho i s c s o, b nh nhân s ánh giá b n r t cao và b n có th ti p t c kinh doanh m t th i gian trư c khi b nh nhân phát hi n ra r ng m t s ca i u tr c a b n không em l i k t qu như ã h a, ho c nói ơn gi n hơn thì b n là m t bác sĩ chuyên “nuôi b nh”. M ty ut c bi t t i t trong vi c th a mãn khách hàng là nó có th lái các ngu n l c và c công tác qu n tr ra kh i m c ích ban u c a nhà cung c p, th m chí còn khi n doanh nghi p không bi t m c tiêu có t ư c hay không. Trong ngành d ch v , m c tiêu ó là làm cho b nh nhân c m th y kh e kho n hơn, là ào t o m t nhà s n xu t, m c sinh viên ho c em l...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online