Trong bi pht bi u gy xc ng tr c cc c p qu n l ng nh n

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: n tác chi n m t m t tr n riêng và không quan tâm n b c tranh toàn c nh. Vai trò c a nhà marketing là hi u rõ v khách hàng như c ông c a doanh nghi p, tr thành ngư i ng h khách hàng, liên h ch t ch v i các b ph n khác trong công ty, b i h là nh ng ngư i hi u rõ và có th i di n cho các thành ph n liên quan khác. M t khi nhà marketing hi u r ng vi c t o ra giá tr cho khách hàng và các thành ph n liên quan không ch ư c th c hi n trong b ph n marketing, h s ph i tham gia vào các quy trình quan tr ng khác trong doanh nghi p, bao g m: • Quy trình ho ch nh chi n lư c b ng cách hư ng nhu c u và mong mu n c a khách hàng vào th m nh và m c tiêu c a doanh nghi p; • Quy trình sáng t o thông qua vi c u n t o ra dòng s n ph m và d ch v m i phù h p v i nhu c u ngư i tiêu dùng; • Quy trình ho t ng hi u qu ; • Quy trình ưa s n ph m ra th trư ng, khuy n mãi, bán hàng, t ch c kênh tiêu th , d ch v , quan h khách hàng. Trong ba quy trình u, vai trò c a các nhà marketing có v ơn gi n, nhưng h có vai trò lãnh o m nh m trong quy trình sau cùng. Khi y vai trò này cho b ph n thông tin, b ph n tác nghi p...
View Full Document

This document was uploaded on 10/06/2013.

Ask a homework question - tutors are online