Trong tng lai tiu i m c a marketing s l ng i mua ch

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: n ó l n th tư. Ph n l n các doanh nghi p t ra y u kém trong vi c phán oán và áp ng nhu c u vì các mô hình phán oán hành vi khách hàng c a h không phù h p: chúng không t o i u ki n khách hàng bày t suy nghĩ c a mình. T t nhiên, nh ng công ty khai thác t t các phân tích d oán nhu c u d a trên hành vi quá kh c a khách hàng cá nhân (như chu i th i gian hay d li u v nhóm khách hàng tiêu bi u d a trên các khách hàng tương t ) s có k t qu marketing t t hơn nh ng công ty khai thác kém ho c không làm gì c . Nhìn b ngoài có v như h áp d ng nh ng phương pháp tiên ti n trong vi c phán oán và áp ng nhu c u khách hàng, nhưng th t ra tiêu chu n tuy t i c a h r t th p so v i m c thành công mà h nh m t i. Tuy nhiên, khách hàng l i ánh giá cao nh ng doanh nghi p này, m c dù ánh giá này ch có tính ch t tương i, vì ph n l n các doanh nghi p cung c p nh ng s n ph m hay d ch v không sát v i nhu c u c a khách hàng. Marketing d a trên s phán oán và áp ng nhu c u khách hàng òi h i...
View Full Document

This document was uploaded on 10/06/2013.

Ask a homework question - tutors are online