V c b n cc doanh nghi p trong kh i ny c hai s ch n l

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: n ra nhanh hơn. Nh ng công vi c trư c ây òi h i nhi u ngày th c hi n, ch ng h n như tính lư ng hàng t n kho, gi ây nh s tr giúp c a k thu t i n t mà doanh nghi p có th th c hi n ch v i m t cái nh p chu t. Tình hình m i bu c các nhà marketing ph n ng nhanh nh y v i th trư ng và h ang s d ng công ngh m i làm i u ó. Áp l c v t c và tính hi u qu bu c các nhà marketing ph i xem xét nh ng phương th c sáng t o và hi u qu hơn trong xây d ng quan h v i khách hàng. Nói chung, ây là m t môi trư ng y thách th c và h i ch ng c a m t cu c kh ng ho ng l ng l hình thành trong kho ng năm n mư i năm qua gi ã tr nên rõ ràng v i nh ng bi u hi n như: 1. Ho t ng truy n thông marketing b t c ngh n. Hi n nay, trong th trư ng truy n thông ngày càng ư c phân khúc nh hơn ang di n ra quá nhi u ho t ng mà ngay c các chương trình qu ng bá t n kém, nh m úng i tư ng m c tiêu v n th t b i, không t o ư c bư c t phá và không th rút ng n th i...
View Full Document

This document was uploaded on 10/06/2013.

Ask a homework question - tutors are online