Vi c t i nh c v my nghe nh c c nhn v i m t kho n ph

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: c a khách hàng cũng ư c t lên hàng u ho c g n u. Li u ây có ph i là nh ng tín hi u khích l ? Câu tr l i s là “Không”, n u b n bi t r ng: • Ph n l n các giám c o lư ng s thành công b ng các ch s tài chính ng n h n như l i nhu n hàng quý. • Ch có 13% giám c, k c các nhà marketing, ích thân dành th i gian ti p khách hàng. • Theo s li u c a Công ty qu ng cáo Ogilvy & Mather, chưa t i 30% các công ty có nh ng hành ng c th nh m ch ng t o d ng lòng trung thành c a khách hàng và 75% th m chí không bi t lý do vì sao khách hàng không tr l i v i h . ây không ph i là nh ng k l c áng t hào và chúng c n ư c thay i. M NH L NH C A KHÁCH HÀNG Chúng ta ã c p n m t s thay i chung trong xã h i, bây gi hãy nhìn g n hơn m t chút. L i s ng theo khuôn m u ư c s ông ch p nh n theo ki u “m i ngư i xung quanh u như v y c ” ngày càng có khuynh hư ng như ng ch cho nh ng òi h i cá nhân. Cùng v i s chuy n d ch theo hư ng có l i cho các cá nhân riêng l là s xu t h...
View Full Document

This document was uploaded on 10/06/2013.

Ask a homework question - tutors are online