I u c ngha l ng i tiu dng d dng phn ph i tr c ti p t

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: n thu c c a mình, trong khi nh ng ngư i trư ng thành ang làm kinh doanh ph n sân bên kia. K t qu l n nh t c a cu c tranh lu n này là s ra i c a Cơ quan Xác l p Tiêu chu n Marketing và Bán hàng o c a chính ph , cơ quan này ch u trách nhi m xác nh ph m vi ch c năng m i c a t i Anh. Theo ch marketing dư i s h tr c a các chuyên viên trong ngành, các i lý qu ng cáo marketing, ng th i xác l p các tiêu chu n ngh nghi p. V n là cho n lúc này, t t c m i ngư i u nh m l n ch c năng c a b ph n marketing, v n coi xây d ng thương hi u, nghiên c u th trư ng, qu ng cáo, h tr bán hàng… là b n ch t c a marketing. ây là nh ng răng cưa quan tr ng c a chi c bánh xe, song chúng ph i ư c s d ng k t h p v i nh n th c r ng marketing là làm th nào toàn b công ty có th thâm nh p th trư ng v i nh ng giá tr mà khách hàng mu n mua. Chúng ta hãy xem xét m t v n khác, ó là các nhà marketing hay phát bi u m p m , nư c ôi. Không hi m khi h ch b o v khách hàng v m t hình th c. Khi ư c h i i m ưu tiên trong ho t ng c a h là gì, các giám c marketing luôn tr l i r ng ó là s hài lòng c a khách hàng. S trung thành...
View Full Document

This document was uploaded on 10/06/2013.

Ask a homework question - tutors are online