I u ny c g i l phn on v p ng nhu c u khch hng tn g i

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: c dù v y, ph n l n các công ty v n ang s d ng các tiêu chí thay th , ví d như m c nh n bi t, thay vì dùng ch s v th i gian thu h i v n. Khi tìm hi u thêm v lý do gây nên s chênh l ch này, Booz Allen Hamilton th so sánh cách ánh giá c a các nhà marketing v nh ng v n then ch t và nh ng óng góp c a h v i cách ánh giá và óng góp c a các lãnh o công ty, c th là so sánh gi a nh ng i m ưu tiên ch y u c a giám c i u hành và nh ng i m ưu tiên c a các nhà marketing. Theo y ban H i ngh Hoa Kỳ, b n ưu tiên hàng u c a các giám c i u hành là: • S tăng trư ng c a s n ph m ch o (52%). • T c , tính linh ho t, kh năng thích ng v i thay i (42%). • Lòng trung thành c a khách hàng và kh năng gi chân khách hàng (41%). • S khuy n khích sáng t o (31%). M t cu c kh o sát ý ki n các giám c i u hành toàn c u m i ây c a IBM cũng kh ng nh r ng “s tăng trư ng l i nhu n” và “quan h thân thi t v i khách hàng” chi m v trí quan tr ng trong l ch làm vi...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online