I u ny c th hi n trong nh ng bi bo c a cc chuyn gia

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: iúp doanh nghi p th c hi n các cam k t thương hi u m t cách nh t quán trong su t hành trình khách hàng. 2. Thi t l p ranh gi i tr i nghi m khách hàng hi n t i cho mô hình ngư i mua trong m t phân khúc ưu tiên t t c các i m ti p xúc thương hi u. So sánh k t qu ho t ng v i i th c nh tranh m nh nh t, b t k thu c lĩnh v c nào. nh hư ng kh năng marketing và cung c p hàng 3. Phát tri n mô hình tr i nghi m khách hàng cho phân khúc ưu tiên thông qua vi c xác nh nh ng kỳ v ng chung gi a khách hàng và các y u t then ch t quy t nh thành công t i m i i m ti p xúc thương hi u trong su t hành trình. Hư ng nh ng y u t này theo l i ích thương hi u, ng th i k t n i kh năng marketing và cung c p hàng t i t t c các i m ti p xúc thương hi u. 4. Phát tri n, thí i m và ánh giá mô hình tr i nghi m khách hàng cho phân khúc th trư ng. o lư ng s khác bi t v k t qu th c t v i c tính thương hi u ư c kỳ v ng m i i m ti p xúc thươn...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online