L l do t i sao trch nhi m ny c n c giao cho gim c i u

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ng ôi chút, nhưng vi c xây d ng thương hi u thông qua các phương pháp truy n th ng ang m t d n hi u qu . Th t v y, chúng ta có th m nh d n nói r ng công chúng ngày nay ã không còn xem tr ng marketing như trư c. Trong th i kỳ mà các chu n m c o c ư c c bi t chú tr ng, các công ty trong s ch và các kho n u tư cao o c kinh doanh ngày càng tr nên ph bi n, thì ngh marketing h n ã t t l i phía sau. Ngư i tiêu dùng xem các nhà marketing như nh ng k cơ h i luôn tìm cách b t m i ngư i mua d ch v mà h không mu n và cũng không c n. Thư rác là m t ví d i n hình. VÍ D V ÁP lo i hàng hóa, NG NHU C U KHÁCH HÀNG: NGÀNH ÂM NH C N u có m t ví d v ngành i u trong vi c t o ra ki u m u kinh doanh m i thì ó ph i là ngành âm nh c. Vì sao c u trúc truy n th ng c a âm nh c d b t n thương b i tác ng c a Internet n v y? • Th nh t, s n ph m này có th ư c truy n i b ng i n t và khách hàng có th “t làm l y”. i u ó có nghĩa là ngư i tiêu dùng d dàng phân ph i tr c ti p “t khách hàng n khách hàng”. • Th hai, ây là m t ngành...
View Full Document

This document was uploaded on 10/06/2013.

Ask a homework question - tutors are online