{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

marketing-dot-pha - L i ni u Ho t ng marketing ngy nay ang...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
L i nói đầ u Ho t độ ng marketing ngày nay đ ang thay đổ i nhanh chóng. Tuy nhi m v c a marketing v n là b sung giá tr và gia t ă ng l i nhu n cho doanh nghi p, nh ư ng marketing không còn là m t b ph n ch c n ă ng th c hi n nh ng công vi c đượ c v ch s n. Đố i t ượ ng c a marketing c ũ ng không ch là s n ph m, giá c , phân ph i, khuy ế n mãi nh ư tr ướ c đ ây, mà đ ã đượ c m r ng h ơ n và bao g m c tr i nghi m và hành trình tiêu dùng c a khách hàng. C hai l ĩ nh v c này đ òi h i nh ng ng ườ i làm marketing ph i t p trung vào các v n đề nh ư quy trình, con ng ườ i, đồ ng th i c n th u hi u khách hàng m t cách sâu s c. Nh ng y ế u t m i này mang l i nhi u c ơ h i tuy t v i để công ty t o nên s khác bi t, nh ư ng chúng c ũ ng là m i đ e d a m i v i nh ng doanh nghi p y ế u kém. Marketing gi đ ây tr thành th v ũ khí l i h i giúp doanh nghi p qu n lý khách hàng, kênh phân ph i, th tr ườ ng và l i nhu n. Công tác marketing thay đổ i nhi u h ơ n d ướ i áp l c c nh tranh toàn c u ngày càng gay g t, đặ c bi t là các th tr ườ ng m . S ti ế n b v ượ t b c trong l ĩ nh v c công ngh thông tin đ ã t o đ i u ki n thu n l i để các nhà cung c p và khách hàng giao ti ế p và đặ t quan h làm ă n v i nhau, song l i khi ế n cho các nhà cung c p b c l nh ng y ế u kém c a mình nhanh h ơ n tr ướ c. Hi u qu c a marketing đ ã tr thành m i quan tâm hàng đầ u c a ban giám đố c, vì th ế h ngày càng chú ý nhi u h ơ n t i vai trò và chi phí marketing. Để đ áp ng yêu c u m i, nh ng ng ườ i làm marketing ph i liên t c trau d i k n ă ng và đặ t tr i nghi m khách hàng làm tr ng tâm c a m i ho t độ ng kinh doanh, t i ư u hóa kênh phân ph i và giao ti ế p, c ũ ng nh ư c n chuy n t vi c đơ n thu n là bán s n ph m/d ch v sang vi c cung c p cho khách hàng các gi i pháp t i ư u. Đ ó là lý do t i sao công ty IBM chúng tôi l i t p trung đầ u t ư phát tri n d ch v t ư v n marketing trong các l ĩ nh v c nh ư qu n lý quy trình và tích h p marketing v i các ch c n ă ng khác nhau trong doanh nghi p. C ũ ng vì lý do đ ó mà chúng tôi h tr xu t b n cu n sách này. Các b n s tìm th y đ ó nh
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}