Y l cc ch tiu o c ho t ng c a doanh nghi p m t v d l

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ng m t- i-m t v n là gi i pháp c n thi t cho nh ng giao d ch ph c t p và/ho c nh ng giao d ch có giá tr cao, nhưng các kênh phân ph i giá r như bán hàng qua m ng s thích h p hơn i v i các s n ph m và d ch v ph thông. Mô hình bán hàng m t- i-m t ã tr nên quá t i v i các doanh nghi p. Trong khi ó, ngành công ngh thông tin, cũng như nh ng ngành khác như ngành bán l t p hóa, ô tô, b o hi m hay l hành… ang l thu c vào vai trò ngày càng quan tr ng c a nh ng ngư i trung gian. Gi a nhà cung c p và ngư i tiêu dùng cu i cùng có th là m t hay m t vài trung gian. Vì th , thông tin v khách hàng và s hi u bi t v th trư ng ngày nay ư c xem là vô cùng quan tr ng trong vi c xây d ng và nuôi dư ng quan h v i khách hàng cu i cùng. nhi u th trư ng. Doanh nghi p có thêm m t s Phương pháp marketing cũ ã không còn phát huy hi u qu vi c c n gi i quy t như m r ng kênh phân ph i, tăng thêm các phương ti n truy n thông i chú...
View Full Document

This document was uploaded on 10/06/2013.

Ask a homework question - tutors are online