Course Hero Logo

BINDEN~1.DOC - Bindende prisloft på fuldkommen konkurrence...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

Bindende prisloft på fuldkommen konkurrence og ved monopol. Hvorfor har udbudskurve negativhældning. Forbrugeroverskud, producentoverskud samlet overskud. Monopol marginalindtægter(monopol MR) lavere end prisen%20EX2018juni%20rettevejl.pdfAngiv og begrund hvorvidt følgende udsagn er korrekte:1.1 Efterspørgslens egenpriselasticitet er altid positiv for normale varer.Udsagnet er falsk.Egenpriselasticitet: Den procentvise ændring i den efterspurgte mængde som følge af en 1%-ændring i prisen på varen:%ændringi efterspurgt mængdeaf betragtet vare%ændringi prisen påvaren.En normal vare er kendetegnet ved, at efterspørgslen efter varen stiger, når indkomsten stiger.Efterspørgslens egenpriselasticitet angiver (approksimativt), hvor meget efterspørgslen efter en vareændrer sig i procent, når prisen på varen stiger med én procent. Den siger således ikke noget om,hvordan efterspørgslen reagerer på indkomstændringer, og dermed om varen er normal eller ej.”Loven” om aftagende efterspørgsel siger, at den efterspurgte mængde efter en vare falder, nårprisen stiger. Det svarer til, at efterspørgslens egenpriselasticitet er negativ. En normal vare kansåledes sagtens have en negativ egenpriselasticitet, og udsagnet er derfor falsks.1.2 Udsagnet “vi bør sænke indkomstskatten for at øge incitamentet til at arbejde” er etnormativt udsagn.Udsagnet er sandt.Normative udsagn: er et subjektivt udsagn, som ofte indeholder personlige vurderinger.Da udsagnet indeholder ord som bør, er der tale om en holdning,altså et subjektivt udsagn, hvorforudtrykket er normativt.1.3 Allokeringen af ikke-ekskludérbare varer er efficient i den frie markedsligevægt.Udsagnet er falsk.Ikke-ekskluderbare varer: En ikke-ekskluderbar varer er en varer som man ikke kan forhindre andrepersoner i at bruge, altså kan man ikke tage betaling for at benytte vare. Dette kunne fx værehavudsigt, da det er svært at tage penge for netop dette.Da man ikke kan forhindre folk i at benytte varen, med en betaling, vil allokeringen ikke væreefficient, da der opstår det såkaldte free-reider problem. Dette kan lade sig gøre, da det ikke ermuligt at forhindre andre i at benytte varen.1.4 Marginalomkostningskurven krydser kurven for de gennemsnitlige variable omkostningeri dennes minimum.Udsagnet er sandt.
Når marginalomkostningerne har en nedad gående hældning vil dette trække den gennemsnitligepris ned, men når den begynder at være opadgående vil den trække den gennemsnitlige pris opad,dog vil man se en forsinkelse på dette, da AVC skal spredes ud på alle varene som produceres.Dog vil MC skærer AVC i dens minimum, da det er netop her at en ændring i MC ikke vil trækkehverken op eller ned i AVC.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture