Course Hero Logo

Noter ØP B.docx - Forelæsning 1 (10.02.2021) Langsigtet er...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 6 out of 17 pages.

Forelæsning 1 (10.02.2021)Langsigtet eri ØP B ikke det helt samme som i ØP A, da der stadig er nogle variable som er faste.Forelæsning 2 (12.02.2021)Model analyse:-Modeller (abstraktioner af virkeligheden)oDe er simplifikationer af økonomiske problemstillinger og sammenhængeoOftest på matematiske formoSimplifikationer er nødevengidge, da det er umuligt at have alle faktorer med (er dogogså ofte tilstrækkeligt)oModeller er i bund og grund regnestykker.Hvordan ønsker vi at benytte modeller:-Modeller angiver alle de nøjagtige forudsætninger bag et resulat og et svar-De giver struktur og overblik over centrale mekanismer-Konklusionerne fremstår som resultat af klart definerede forudsætninger.-Hvis resultatet er forkert, skal der kigges nærmere på forudsætningerne-Der undgås fejlræsonnementer, som”jeg tror” og gensidigt udelukkende udsagn.Teori vs empiriRelatiner og variable-Typer af relationeroDefinitionsligninger/identiteter (man definere nogle forudsætninger, en relation dergælder, da der er brug for en ”korrekt” variabel.oAdfærdsrelationer: Private og offentlige (Hvordan tror vi husholdningerne ogvirksomheder reagerer på ændringer)(offentlige: hvad afhænger de offentlige forbrugaf)oTekniske relationer:oLigevægtsbetingelser: Antagelse om der sker markedsclearing (udbud =efterspørgsel)Variable-Endogene variableoDe afhængige variable, de spændende variable at se på. Da disse viser hvordanændringen ser ud.-Eksogene variableoUafhængige variable.
Om variablene er endogene eller eksogene afhænger af modellen og hvad man ønsker at finde etsvar på. Der er dog nogle variable som oftest er enten endogene eller eksogene.Brug af modeller:Eksempel på model:Følgende model består af 4 ligninger1Identitetsrelation:YD=C+I+G(YDer den samlede efterspørgsel i landet)2.AdfærdsrelationC=a+b∗(YDT)(a og b er parametre, og er derfor skrevet med småbogstaver, b (kaldes den marginale forbrugstilbøjelighed) er vigtig da den angiver hvor stor del aflønsstigningen man bruger). T angiver Nettoskat3YS=cKdL1d(teknisk relation)4YS=YD-Modellen er først specificeret når der er angivet hvilke variable der er endogene.-Antal endogene variable skal være lig antallet af relationer-I eksemplet erYD,C ,Ysoglendogene variable mens,I ,G ,T ,K ,a,b,c ogder(eksogene) parametre.
KausalanalyseKausalanalyseskema-Uordenet kausalanalyse-Ordnet kausalanalysePilediagramUordnet kausalskema/analyseOrdnet kausalanalyse:Totaldifferentiering
-Kausalanalysen er den sammeda vi ikke har ændret på variablene men kun på hvordan deindgår.-Denne viser altså stadig at ligning 1,2 og 4 skal brugesForelæsning 3 (17.02.2021)Faktormarkedet: arbejdsmarkedet + kapitalmarkedet.
Figuren viser hvor pengene kører rundt, altså hvor pengene går fra og til. (vi kan ikke se noget om personerog varer)Produktionsfunktion:(overordnede antagelser og definitioner)Vi ser på funktionenY=F(K , L)Den viser hvor stort output Y, økonomien kan producere fra produktionsfaktorerne K og L-L angiver antal arbejdskraftenheder – fx opgjort i arbejdstimer-

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 17 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags
o Simplifikationer

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture