Course Hero Logo

GAWAIN #3- K.pdf - MODULE MASINING NA PAGPAPAHAYAG KABANATA...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 out of 1 page.

MASINING NA PAGPAPAHAYAGKABANATA 3MODULEGAWAIN #3I.Tukuyin ang kahulugan ng mga sumusunod na idyoma.a.Kayod Kalabawmasipag, masikap, walang tigil sapagtatrabahob.May utakmatalinoc.Anak-pawisdukhad.Pabanat-bungahindi tapat na pag-anyayae.Bukas ang paladgalante, handang tumulongf.Sanga-sangang dila -sinungalingg.Kapit-tukomahigpit ang kapith.Hawak sa taingataong sunod-sunuran sa isang taoi.Walang itulak kabiginmahirap pumili saalternatiboj.Balat sibuyasmaramdamin, sensitiboII.Tukuyin ang anong uri ng tayutay ang mga sumusunod napahayag.1.Kumukulo ang dugo ko sa iyo.
End of preview. Want to read the entire page?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
LPAZ
Tags

Unformatted text preview: Pagmamalabis 2. Puti’t itim ang kulay ng buhay sa akin. Pagsalungat 3. Nakangiti ang araw nang siya ay gumising. Pagsasatao 4. Ulan, ulan diligan mo ang tigang na lupa. Pagtawag 5. Hanggang kamatayan kitang iibigin. Pagmamalabis 6. Katulad mo’y isang alak na habang tumatagal ay lalong sumasarap. Pagtutulad 7. Umiyak ang kalangitan ng namatay ang isang bayani. Pagsasatao 8. Urong-sulong siyang lumapit sa akin. Pagsalungat 9. Isang anghel ang binigay ng Diyos sa mag-asawang De Jesus.Pagpapalit-tawag 10. Hiningi ng binata ang kamay ng dalaga. Pagpapalit-saklaw...
View Full Document

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture