svarsmall 21 feb - Svarsfrslag Tentamen i Juridisk...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Svarsförslag Tentamen i Juridisk översiktskurs 2013-02-21 Fråga 1 a) Retroaktiv tillämpning, dvs regeln används på ett fall som inträffat före ikraftträdandet b) Analog tillämpning, dvs på ett fall som ligger utanför ordalydelsen men liknar det reglerade fallet. (Såväl tankegång a som b strider mot legalitetsprincipen) c) Extensiv, dvs vid, omfattande tolkning av begreppet motorfordon d) Restriktiv, dvs återhållsam, begränsad tolkning av begreppet motorfordon Litt Lundberg m fl 3.2, Gr 2 Fråga 2 Priset är i brist på avtal ”skäligt pris”, varvid bilfirmans begärda pris torde vara svårt att undgå. Någon rätt till kredit utöver vad som avtalats föreligger inte. Om köpet är ett konsumentköp (huvudsakligen för enskilt bruk) har Bernt rätt till avbeställning, till priset av skadestånd, annars inte. Litt Lundberg m fl 11.1.2 o 11.2.2, Gr 1 Fråga 3 a) Ja, eftersom ansvaret är solidariskt visavis gäldenären vid proprieborgen och visavis de andra borgensmännen vid gemensamt åtagande utan förbehåll, HB 10:9 o 11.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern