ECONOMIC
tenta och svarsmall 120830 jök

tenta och svarsmall 120830 jök - Kod TENTAMEN I JURIDISK...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

Kod _________ TENTAMEN I JURIDISK ÖVERSIKTSKURS 30 AUGUSTI 2012 SKRIVNINGSANVISNINGAR 1. Kontrollera att Du fått samtliga 10 skrivningsfrågor! 2. På omslaget ifylls Ditt namn, personnummer, vilken termin Du erhöll creditpoängen samt Din bänkkod! Koden är densamma som Din bänkplats i skrivsalen, t ex L1 för bänk 1 i Laduvikssalen. 3. Bänkkod även på detta titelblad! 4. På varje svarsark skrivs bänkkod samt svaret på frågan! Eftersom skrivningen styckas före rättning kan oidentifierbara svar, liksom svar på fel ark eller lösblad, inte beaktas. 5. Motivera svaren ordentligt och skriv tydligt och vårdat! Brister i motiveringen ger poängavdrag och oläsliga svar ger ingen poäng alls. 6. Generella förutsättningar: basbeloppet antas vara 40 000 kr , referensräntan 4 % . TILLÅTNA HJÄLPMEDEL Endast okommenterad lagtext! Den kan vara Sveriges Rikes Lag (Norstedts) eller Sveriges Lagar (Fakta) eller Svensk Lag (Iustus) samt juridiska institutionens lagtextkompendium för juridisk översiktskurs. Inga egna anteckningar i materialet är tillåtna. Ingen annan lagtext , t ex internetutskrifter, är tillåten. Endast ett exemplar av varje enskilt hjälpmedel är tillåtet. SKRIVNINGSRESULTATET Meddelas inom tre veckor på kursens hemsida (i FastReg), där också tid och plats för skrivningsgenomgång meddelas. Maximipoängen på skrivningen är 40, för godkänt krävs normalt 20 (inkl ev credit) samt poänggivande svar på minst 8 frågor EXAMINATORER Konrad Lundberg (huvudexaminator) Anders Lagerstedt
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.