20110116 (4) - STOCKHOLMS UNIVERSITET F retagsekonomiska...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

STOCKHOLMS UNIVERSITET F retagsekonomiska institutionen Tentamen i Kalkyler och beslutsanalys I 6 h gskolepo ng Datum: 2011 -01-16 Skrivningstid: 16 - 20 Till tna hj lpmedel: Programmerbar r knare. Formelsamling och r ntetabeller delas ut. Tent amensansvarig l rare: Tentamen r sammanst lld och r ttas av Olle H gberg. Tentamensansvarig finns tillg nglig f r tentamensvakter per telefon under hela skrivningstiden. Allm nna instruktioner f r tentamen 1. Kontrollera att du f tt en fullst ndig tentam en. 2. L s f rst igenom alla fr gor och skaffa dig en verblick av tentafr gorna. 3. T nk p hur du disponerar din tid. F rdela arbetet med olika uppgifter utifr n varje uppgifts sv righetsgrad och po ngantal. 4. Anv nd svarsblanketterna och svara p avsett utrym me. Svar l mnad p annan plats beaktas ej. 5. Ge v lstrukturerade svar. Skriv tydligt. 6. Gl m inte att texta ditt id -nummer p samtliga papper. Eventuell separat uppgiftsdel f r du beh lla tillsammans med denna instruktion. 7. Om du inte vill att din tentamen ska ll bed mas m ste du l mna in en ÓblankÓ tentamen. Skriv i s fall ÓblankÓ p f rs ttsbladet samt korsa tydligt ver skriven text. 8. Tentamensresultat ansl s efter senast tre veckor p betygstavlorna i hus 3. Betygen finns n gra dagar senare tillg ngliga i F astreg. 9. Tid f r eventuell tentamensg ng meddelas n r resultaten ansl s. 10. Du kan h mta ut din tentamen p studentexpeditionen under mottagningstid ca 1 vecka efter det att betygen anslagits eller i samband med tentamensgenomg ng. 11. Tentamensvakt r skyldig at t rapportera alla former av f rs k till fusk. Mobiltelefoner skall vara avst ngda och f r inte f rvaras i anslutning till skrivplatsen.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Placeringskod: SVARSBLANKETT Tentamen i Kalkylering och beslutsanalys (KB-I) DATUM: 1/16/2011 Ange, för varje uppgift (1 - 10), vilket påstående (A - E) Du anser Om du har kredit, markera den uppgift du vill tillgodoräkna med ett vågrätt streck genom motsvarande rad. Fråga A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Om Du anser att Du behöver klargöra hur Du tolkat uppgiften/påståendet rekommenderas Du att lämna kommentarer på baksidan/häfta med dina uträkningar! Lycka till! vara korrekt med ett tydligt kryss! Endast ett kryss per fråga!!!!!
Image of page 2
Page 3 of 5 Uppgift 1 (beslutsteori) Ett företag planerar att utöka sin verksamhet och har två tänkbara strategier A och B. Utfallet, som mäts i täckningsbidrag, beror till stor del på vad som kommer att hända på börsen det kommande året. I matrisen nedan återfinns prognoserna på TB-utfallet givet tre olika tänkbara börs- utvecklingar; börsen går upp, går ned eller står still: Börsen går upp går ned står still Sorten här är miljoner SEK A 60 -30 5 B 10 30 0 Man överväger att, innan beslut fattas, anlita en konsult med erkänd förmåga att förutse börsens utveckling. En jämförelse mellan de senaste 50 prognoserna och verkligt utfall visar följande siffror. Observera att endast två prognoser ges.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '13
 • fŒ r

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern